Chinês | Guia de Frases - Viajar | Saúde

Saúde - Emergência

Jeg er nødt til at skal på sygehuset.
我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Pedindo para ser levado para um hospital
Jeg føler mig dårlig.
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Jeg er nødt til at se en læge med det samme!
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Pedindo por socorro médico imediato
Hjælp!
救命!(jiùmìng!)
Gritando por atenção médica imediata
Ring efter en ambulance!
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Requisitando uma ambulância

Saúde - No médico

Det gør ondt her.
这里疼。(zhèlǐ téng.)
Mostrando aonde dói.
Jeg har et udslæt her.
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Mostrando aonde você tem alergia
Jeg har feber.
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Informando que você tem febre
Jeg er forkølet.
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Informando que você está resfriado
Jeg har en hoste.
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Informando que você tem tosse
Jeg er træt hele tiden.
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Informando que você tem se sentido cansado ultimamente
Jeg er svimmel.
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Informando que você sente tonto
Jeg har ikke nogen appetit.
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Informando que você não tem vontade de comer
Jeg kan ikke sove om natten.
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Informando que você não consegue dormir à noite
Et insekt bed mig.
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Supondo que sua condição de doente tenha sido provocada por uma mordida de inseto
Jeg tror det er varmen.
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Supondo que seu mal estar tenha sido provocado pelo calor
Jeg tror jeg har spist noget dårligt.
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Supondo que seu mal estar tenha sido provocado por alguma coisa que você comeu
Min _[kropsdel]_ gør ondt.
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Informando qual parte do corpo dói.
Jeg kan ikke bevæge min _[kropsdel]_.
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Informando qual parte do corpo está imobilizada
... hoved ...
…头…(…tóu…)
Parte do corpo
... mave ...
…胃…(…wèi…)
Parte do corpo
... arm ...
…手臂…(…shǒubì…)
Parte do corpo
... ben ...
…腿…(…tuǐ…)
Parte do corpo
... bryst ...
…胸…(…xiōng…)
Parte do corpo
... hjerte ...
…心脏…(…xīnzàng…)
Parte do corpo
... hals ...
…喉咙…(…hóulóng…)
Parte do corpo
... øje ...
…眼睛…(…yǎnjīng…)
Parte do corpo
... ryg ...
…背…(…bèi…)
Parte do corpo
... fod ...
…脚…(…jiǎo…)
Parte do corpo
... hånd ...
…手…(…shǒu…)
Parte do corpo
... øre ...
…耳朵…(…ěrduǒ…)
Parte do corpo
... indvolde ...
…肠…(…cháng…)
Parte do corpo
... tand ...
…牙…(…Yá…)
Parte do corpo
Jeg har diabetes.
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Informando sobre sua diabetes
Jeg har astma.
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Informando sobre problemas respiratórios
Jeg har dårligt hjerte.
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Informando sobre sua condição cardiovascular
Jeg er gravid.
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Informando sobre sua gravidez
Hvor mange gange om dagen skal jeg tage det her?
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Perguntando sobre a dosagem do medicamento
Er det smitsom?
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Perguntando se a doeça é transmissível à outras pessoas
Kan jeg blive i solen/svømme/dyrke motion/drikke alkohol?
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Perguntando se você pode continuar com suas atividades normais enquanto doente
Her er mine forsikringsdokumenter.
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Mostrando seus documentos do seguro saúde
Jeg har ikke sygesikring.
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Explicando que você não possui seguro saúde
Jeg har brug for en sygemelding.
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Pedindo ao médico por um atestado que comprove que você está doente
Jeg har det lidt bedre.
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Informando que você se sente melhor
Det er blevet værre.
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Informando que você está se sentindo pior
Det er det samme som før.
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Informando que você não está melhorando

Saúde - Farmácia

Jeg vil gerne købe noget___.
我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Pedindo para comprar determinado produto
Smertestillende
止痛片(zhǐtòng piàn)
Medicamento
Penicillin
青霉素(qīngméisù)
Medicamento
Aspirin
阿司匹林(āsīpīlín)
Medicamento
Insulin
胰岛素(yídǎosù)
Medicamento
Salve
软膏(ruǎngāo)
Medicamento
Sovepiller
安眠药(ānmiányào)
Medicamento
Hygiejnebind
卫生巾(wèishēng jīn)
Produto médico
Desinfektionsmiddel
消毒剂(xiāodú jì)
Produto médico
Plastre
创可贴(chuàngkětiē)
Produto médico
Forbindinger
绷带(bēngdài)
Produto médico
P-piller
避孕药(bìyùn yào)
Produto médico
Kondomer
避孕套(bìyùn tào)
Outros produtos
Solbeskyttelse
防晒霜(fángshài shuāng)
Outros produtos

Saúde - Alergias

Jeg er allergisk overfor___.
我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Informando sobre suas alergias
Pollen
花粉(huāfěn)
Alergia
Dyrehår
动物皮毛(dòngwù pímáo)
Alergia a animais
Bistik/hvepsestik
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
Alergia a insetos
Støvmider
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
Alergia
Skimmelsvamp
霉菌(méijūn)
Alergia
Latex
橡浆(xiàng jiāng)
Alergia
Penicillin
青霉素(qīngméisù)
Alergia a medicamentos
Nødder/peanuts
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Alergia a alimentos
Sesamfrø/solsikkefrø
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Alergia a alimentos
Æg
鸡蛋(jīdàn)
Alergia a alimentos
Skaldyr/fisk/rejer
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Alergia a alimentos
Mel/hvede
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Alergia a alimentos
Mælk/laktose/mælkeprodukter
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Alergia a alimentos
Gluten
面筋(miànjīn)
Alergia a alimentos
Soja
大豆(dàdòu)
Alergia a alimentos
Leguminous planter/bønner/ærter/majs
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Alergia a alimentos
Champignoner
蘑菇(mógū)
Alergia a alimentos
Frugt/kiwi/kokos
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Alergia a alimentos
Ingefær/kanel/koriander
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
Alergia a alimentos
Purløg/løg/hvidløg
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Alergia a alimentos
Alkohol
酒精(jiǔjīng)
Alergia a alimentos