Tailandês | Guia de Frases - Viajar | Saúde

Saúde - Emergência

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
Pedindo para ser levado para um hospital
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
Pedindo por socorro médico imediato
救命!(jiùmìng!)
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
Gritando por atenção médica imediata
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
Requisitando uma ambulância

Saúde - No médico

这里疼。(zhèlǐ téng.)
ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
Mostrando aonde dói.
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
Mostrando aonde você tem alergia
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
Informando que você tem febre
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
Informando que você está resfriado
我咳嗽。(wǒ késòu.)
ฉันไอ (Chan I.)
Informando que você tem tosse
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
Informando que você tem se sentido cansado ultimamente
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
Informando que você sente tonto
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
Informando que você não tem vontade de comer
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
Informando que você não consegue dormir à noite
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
Supondo que sua condição de doente tenha sido provocada por uma mordida de inseto
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
Supondo que seu mal estar tenha sido provocado pelo calor
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
Supondo que seu mal estar tenha sido provocado por alguma coisa que você comeu
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
Informando qual parte do corpo dói.
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
Informando qual parte do corpo está imobilizada
…头…(…tóu…)
...หัว...(hua)
Parte do corpo
…胃…(…wèi…)
...ส่วนท้อง...(suan tong)
Parte do corpo
…手臂…(…shǒubì…)
...แขน... (kan)
Parte do corpo
…腿…(…tuǐ…)
...ขา... (kha)
Parte do corpo
…胸…(…xiōng…)
...หน้าอก... (na-aok)
Parte do corpo
…心脏…(…xīnzàng…)
...หัวใจ... (hua-jai)
Parte do corpo
…喉咙…(…hóulóng…)
...คอ... (kor)
Parte do corpo
…眼睛…(…yǎnjīng…)
...ตา... (ta)
Parte do corpo
…背…(…bèi…)
...หลัง...(lung)
Parte do corpo
…脚…(…jiǎo…)
...เท้า... (tao)
Parte do corpo
…手…(…shǒu…)
...แขน...(kan)
Parte do corpo
…耳朵…(…ěrduǒ…)
...หู...(hoo)
Parte do corpo
…肠…(…cháng…)
...ลำไส้... (lum sai)
Parte do corpo
…牙…(…Yá…)
...ฟัน... (fun)
Parte do corpo
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
Informando sobre sua diabetes
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
Informando sobre problemas respiratórios
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
Informando sobre sua condição cardiovascular
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
ฉันท้อง (Chan tong.)
Informando sobre sua gravidez
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
Perguntando sobre a dosagem do medicamento
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
Perguntando se a doeça é transmissível à outras pessoas
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
Perguntando se você pode continuar com suas atividades normais enquanto doente
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
Mostrando seus documentos do seguro saúde
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
Explicando que você não possui seguro saúde
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
Pedindo ao médico por um atestado que comprove que você está doente
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
Informando que você se sente melhor
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
Informando que você está se sentindo pior
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
Informando que você não está melhorando

Saúde - Farmácia

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
Pedindo para comprar determinado produto
止痛片(zhǐtòng piàn)
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
Medicamento
青霉素(qīngméisù)
เพนิซิลิน (penicilin)
Medicamento
阿司匹林(āsīpīlín)
แอสไพริน (aspirin)
Medicamento
胰岛素(yídǎosù)
อินซูลิน (insulin)
Medicamento
软膏(ruǎngāo)
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
Medicamento
安眠药(ānmiányào)
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
Medicamento
卫生巾(wèishēng jīn)
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
Produto médico
消毒剂(xiāodú jì)
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
Produto médico
创可贴(chuàngkětiē)
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
Produto médico
绷带(bēngdài)
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
Produto médico
避孕药(bìyùn yào)
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
Produto médico
避孕套(bìyùn tào)
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
Outros produtos
防晒霜(fángshài shuāng)
ครีมกันแดด (cream gun dad)
Outros produtos

Saúde - Alergias

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
Informando sobre suas alergias
花粉(huāfěn)
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
Alergia
动物皮毛(dòngwù pímáo)
ขนสัตว์ (kon sud)
Alergia a animais
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
Alergia a insetos
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
ตัวเห็บ (tua heb)
Alergia
霉菌(méijūn)
รา (ra)
Alergia
橡浆(xiàng jiāng)
ยางดิบ (yang dib)
Alergia
青霉素(qīngméisù)
เพนิซิลิน (penicilin)
Alergia a medicamentos
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
ถั่ว (tua)
Alergia a alimentos
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
Alergia a alimentos
鸡蛋(jīdàn)
ไข่ (kai)
Alergia a alimentos
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
Alergia a alimentos
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
แป้ง (pang)
Alergia a alimentos
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
Alergia a alimentos
面筋(miànjīn)
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
Alergia a alimentos
大豆(dàdòu)
ถั่วเหลือง (tua leung)
Alergia a alimentos
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
Alergia a alimentos
蘑菇(mógū)
เห็ด (hed)
Alergia a alimentos
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Alergia a alimentos
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
Alergia a alimentos
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
Alergia a alimentos
酒精(jiǔjīng)
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Alergia a alimentos