Chinês | Guia de Frases - Viajar | Saúde

Saúde - Emergência

Ich muss in ein Krankhaus.
我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Pedindo para ser levado para um hospital
Mir ist übel.
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Ich muss sofort zu einem Arzt.
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Pedindo por socorro médico imediato
Hilfe!
救命!(jiùmìng!)
Gritando por atenção médica imediata
Ruf einen Krankenwagen!
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Requisitando uma ambulância

Saúde - No médico

Es tut hier weh.
这里疼。(zhèlǐ téng.)
Mostrando aonde dói.
Ich habe hier einen Ausschlag.
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Mostrando aonde você tem alergia
Ich habe Fieber.
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Informando que você tem febre
Ich habe eine Erkältung.
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Informando que você está resfriado
Ich habe Husten.
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Informando que você tem tosse
Ich bin ständig müde.
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Informando que você tem se sentido cansado ultimamente
Mir ist schwindelig.
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Informando que você sente tonto
Ich habe gar keinen Appetit.
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Informando que você não tem vontade de comer
Ich kann nachts nicht schlafen.
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Informando que você não consegue dormir à noite
Ein Insekt hat mich gestochen.
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Supondo que sua condição de doente tenha sido provocada por uma mordida de inseto
Ich glaube, es is die Hitze.
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Supondo que seu mal estar tenha sido provocado pelo calor
Ich glaube, ich habe etwas schlechtes gegessen.
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Supondo que seu mal estar tenha sido provocado por alguma coisa que você comeu
Mein(e) _[Körperteil]_ tut weh.
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Informando qual parte do corpo dói.
Ich kann mein(e) _[Körperteil]_ nicht bewegen.
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Informando qual parte do corpo está imobilizada
... Kopf ...
…头…(…tóu…)
Parte do corpo
... Magen ...
…胃…(…wèi…)
Parte do corpo
... Arm ...
…手臂…(…shǒubì…)
Parte do corpo
... Bein ...
…腿…(…tuǐ…)
Parte do corpo
... Brust ...
…胸…(…xiōng…)
Parte do corpo
... Herz ...
…心脏…(…xīnzàng…)
Parte do corpo
... Hals ...
…喉咙…(…hóulóng…)
Parte do corpo
... Auge ...
…眼睛…(…yǎnjīng…)
Parte do corpo
... Rücken ...
…背…(…bèi…)
Parte do corpo
... Fuß ...
…脚…(…jiǎo…)
Parte do corpo
... Hand ...
…手…(…shǒu…)
Parte do corpo
... Ohr ...
…耳朵…(…ěrduǒ…)
Parte do corpo
... Gedärme ...
…肠…(…cháng…)
Parte do corpo
... Zahn ...
…牙…(…Yá…)
Parte do corpo
Ich habe Diabetes.
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Informando sobre sua diabetes
Ich habe Asthma.
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Informando sobre problemas respiratórios
Ich habe ein Herzleiden
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Informando sobre sua condição cardiovascular
Ich bin schwanger.
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Informando sobre sua gravidez
Wie oft soll ich die am Tag einnehmen?
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Perguntando sobre a dosagem do medicamento
Ist das ansteckend?
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Perguntando se a doeça é transmissível à outras pessoas
Kann ich mich sonnen/schwimmen gehen/Sport machen/Alkohol trinken?
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Perguntando se você pode continuar com suas atividades normais enquanto doente
Hier sind meine Versicherungsunterlagen.
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Mostrando seus documentos do seguro saúde
Ich habe keine Krankenversicherung.
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Explicando que você não possui seguro saúde
Ich brauche eine Krankschreibung.
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Pedindo ao médico por um atestado que comprove que você está doente
Ich fühle mich etwas besser.
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Informando que você se sente melhor
Es ist schlimmer geworden.
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Informando que você está se sentindo pior
Es ist unverändert.
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Informando que você não está melhorando

Saúde - Farmácia

Ich möchte___kaufen.
我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Pedindo para comprar determinado produto
Schmerztabletten
止痛片(zhǐtòng piàn)
Medicamento
Penizillin
青霉素(qīngméisù)
Medicamento
Aspirin
阿司匹林(āsīpīlín)
Medicamento
Insulin
胰岛素(yídǎosù)
Medicamento
Salbe
软膏(ruǎngāo)
Medicamento
Schlaftabletten
安眠药(ānmiányào)
Medicamento
Damenbinde
卫生巾(wèishēng jīn)
Produto médico
Desinfektionsmittel
消毒剂(xiāodú jì)
Produto médico
Pflaster
创可贴(chuàngkětiē)
Produto médico
Bandagen
绷带(bēngdài)
Produto médico
Antibabypille
避孕药(bìyùn yào)
Produto médico
Kondome
避孕套(bìyùn tào)
Outros produtos
Sonnenschutz
防晒霜(fángshài shuāng)
Outros produtos

Saúde - Alergias

Ich bin allergisch gegen___.
我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Informando sobre suas alergias
Pollen
花粉(huāfěn)
Alergia
Tierhaar
动物皮毛(dòngwù pímáo)
Alergia a animais
Bienenstiche/Wespenstiche
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
Alergia a insetos
Hausstaubmilben
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
Alergia
Schimmel
霉菌(méijūn)
Alergia
Latex
橡浆(xiàng jiāng)
Alergia
Penizillin
青霉素(qīngméisù)
Alergia a medicamentos
Nüsse/Erdnüsse
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Alergia a alimentos
Sesamkerne(Sonnenblumenkerne
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Alergia a alimentos
Ei
鸡蛋(jīdàn)
Alergia a alimentos
Meeresfrüchte/Schalentiere/Garnelen
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Alergia a alimentos
Mehl/Weizen
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Alergia a alimentos
Milch/Laktose//Molkeprodukte
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Alergia a alimentos
Gluten
面筋(miànjīn)
Alergia a alimentos
Soja
大豆(dàdòu)
Alergia a alimentos
Hülsenfrüchte/Bohnen/Erbsen/Mais
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Alergia a alimentos
Pilze
蘑菇(mógū)
Alergia a alimentos
Früchte/Kiwi/Kokosnuss
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Alergia a alimentos
Ingwer/Zimt/Koriander
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
Alergia a alimentos
Schnittlauch/Zwiebeln/Knoblauch
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Alergia a alimentos
Alkohol
酒精(jiǔjīng)
Alergia a alimentos