Tailandês | Guia de Frases - Viajar | Números e Dinheiro

Números e Dinheiro - Números

không
ศูนย์ (soon)
Número
một
หนึ่ง (neung)
Número
hai
สอง (song)
Número
ba
สาม (sarm)
Número
bốn
สี่ (see)
Número
năm
ห้า (ha)
Número
sáu
หก (hok)
Número
bảy
เจ็ด (jed)
Número
tám
แปด (pad)
Número
chín
เก้า (kao)
Número
mười
สิบ (sib)
Número
mười một
สิบเอ็ด (sib-ed)
Número
mười hai
สิบสอง (sib-song)
Número
mười ba
สิบสาม (sib-sarm)
Número
mười bốn
สิบสี่ (sib-see)
Número
mười lăm
สิบห้า (sib-ha)
Número
mười sáu
สิบหก (sib-hok)
Número
mười bảy
สิบเจ็ด(sib-jed)
Número
mười tám
สิบแปด(sib-pad)
Número
mười chín
สิบเก้า(sib-kao)
Número
hai mươi
ยี่สิบ (yee-sib)
Número
ba mươi
สามสิบ (sarm-sib)
Número
bốn mươi
สี่สิบ (see-sib)
Número
năm mươi
ห้าสิบ (ha-sib)
Número
sáu mươi
หกสิบ (hok-sib)
Número
bảy mươi
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Número
tám mươi
แปดสิบ (pad-sib)
Número
chín mươi
เก้าสิบ (kao-sib)
Número
trăm
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Número
triệu
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Número
tỉ
พันล้าน (pun-larn)
Número

Números e Dinheiro - Dinheiro

Tôi có thể thanh toán bằng ___ không?
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Perguntando que tipo de pagamento o estabelecimento aceita
... thẻ tín dụng?
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
forma de pagamento
... thẻ thanh toán?
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
forma de pagamento
... tiền mặt?
...เงินสด? (...ngern-sod?)
forma de pagamento
... séc?
...เช็ค? (checks)
forma de pagamento
Tôi muốn đổi tiền.
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Pedindo para converter dinheiro de uma moeda para outra
Tỉ giá quy đổi giữa _[tiền tệ 1]_ và _[tiền tệ 2]_ là bao nhiêu?
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Perguntando sobre a taxa de câmbio

Números e Dinheiro - caixa eletrônico

Mời bạn nhập mã PIN.
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Pedido de confirmação de senha
Rút tiền
การถอนตังค์
Opção para obter dinheiro
Xác nhận
ตกลง (tok-long)
Confirmando uma ação
Hủy
ยกเลิก (yok-lerk)
Cancelando uma ação
Chọn khoản tiền
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Escolhendo a quantia de dinheiro
Bạn có muốn in hóa đơn không?
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Pegando o recibo pelo saque