Vietnamita | Guia de Frases - Viajar | Números e Dinheiro

Números e Dinheiro - Números

ศูนย์ (soon)
không
Número
หนึ่ง (neung)
một
Número
สอง (song)
hai
Número
สาม (sarm)
ba
Número
สี่ (see)
bốn
Número
ห้า (ha)
năm
Número
หก (hok)
sáu
Número
เจ็ด (jed)
bảy
Número
แปด (pad)
tám
Número
เก้า (kao)
chín
Número
สิบ (sib)
mười
Número
สิบเอ็ด (sib-ed)
mười một
Número
สิบสอง (sib-song)
mười hai
Número
สิบสาม (sib-sarm)
mười ba
Número
สิบสี่ (sib-see)
mười bốn
Número
สิบห้า (sib-ha)
mười lăm
Número
สิบหก (sib-hok)
mười sáu
Número
สิบเจ็ด(sib-jed)
mười bảy
Número
สิบแปด(sib-pad)
mười tám
Número
สิบเก้า(sib-kao)
mười chín
Número
ยี่สิบ (yee-sib)
hai mươi
Número
สามสิบ (sarm-sib)
ba mươi
Número
สี่สิบ (see-sib)
bốn mươi
Número
ห้าสิบ (ha-sib)
năm mươi
Número
หกสิบ (hok-sib)
sáu mươi
Número
เจ็ดสิบ (jed-sib)
bảy mươi
Número
แปดสิบ (pad-sib)
tám mươi
Número
เก้าสิบ (kao-sib)
chín mươi
Número
หนึ่งร้อย (neung-roi)
trăm
Número
หนึ่งล้าน (neung-larn)
triệu
Número
พันล้าน (pun-larn)
tỉ
Número

Números e Dinheiro - Dinheiro

คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Tôi có thể thanh toán bằng ___ không?
Perguntando que tipo de pagamento o estabelecimento aceita
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
... thẻ tín dụng?
forma de pagamento
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
... thẻ thanh toán?
forma de pagamento
...เงินสด? (...ngern-sod?)
... tiền mặt?
forma de pagamento
...เช็ค? (checks)
... séc?
forma de pagamento
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Tôi muốn đổi tiền.
Pedindo para converter dinheiro de uma moeda para outra
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Tỉ giá quy đổi giữa _[tiền tệ 1]_ và _[tiền tệ 2]_ là bao nhiêu?
Perguntando sobre a taxa de câmbio

Números e Dinheiro - caixa eletrônico

กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Mời bạn nhập mã PIN.
Pedido de confirmação de senha
การถอนตังค์
Rút tiền
Opção para obter dinheiro
ตกลง (tok-long)
Xác nhận
Confirmando uma ação
ยกเลิก (yok-lerk)
Hủy
Cancelando uma ação
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Chọn khoản tiền
Escolhendo a quantia de dinheiro
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Bạn có muốn in hóa đơn không?
Pegando o recibo pelo saque