Inglês | Guia de Frases - Viajar | Computador

Computador - Página principal

Sao
Copy
Cắt
Cut
Dán
Paste
In đậm
Bold
In nghiêng
Italic
Gạch chân
Underline
Phông
Font
Cỡ chữ
Font Size
Lọc
Filter
Sắp xếp A-Z
Sort A to Z
Ô
Cell
Chổi quét
Format Painter
Điền
Fill
Đường viền
Borders

Computador - Botões Office

Tạo mới
New
Mở
Open
Lưu
Save
Lưu với tên file
Save as
In ấn
Print
Hủy thao tác
Undo
Khôi phục thao tác
Redo
Chèn
Insert
Xóa
Delete
Đổi tên
Rename
Thay thế
Replace
Đóng
Close
Hủy
Cancel
Hàng
Row
Cột
Column
Xem trước trang in
Print Preview
Thu nhỏ
Minimize
Phục hồi
Restore

Computador - Inserir

Bảng
Table
Hình ảnh
Picture
Biểu đồ
Chart
Hộp văn bản
Text Box
Tiêu đề đầu & cuối trang
Header & Footer
Hình dạng
Shape
Ngắt trang
Page Break

Computador - Layout da página

Tab
Tab
Lề
Margins
Chọn vùng in
Set Print Area

Computador - Referências

Chú thích cuối trang
Insert Footnote
Chỉ mục văn bản
Insert Index

Computador - Examinar

Đánh vần & Ngữ pháp
Spelling & Grammar
Cài đặt ngôn ngữ
Set language
Dịch
Translate
Đếm số từ
Word Count
Ô ghi chú
Balloons

Computador - Exibir

Thước kẻ
Ruler