Coreano | Guia de Frases - Viajar | Computador

Computador - Página principal

คัดลอก
ตัด
วาง
หนา
เอียง
ขีดเส้นใต้
ตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร
กระดาษกรอง
หาตัวอักษรAไปZ
เซลล์
รูปแบบที่ระบายสี
เติม
กรอบ

Computador - Botões Office

ใหม่
เปิด
บันทึก
บันทึกเป็น
พิมพ์
แก้ไข
ทำใหม่
แทรก
ลบ
เปลี่ยนชื่อใหม่
แทนที่
ปิด
ยกเลิก
แถว
คอลัมน์
ตัวอย่างการพิมพ์
การย่อขนาด
แก้ไข

Computador - Inserir

ตาราง
รูปภาพ
ชาร์ต
กล่องคำพูด
ข้อความต้นหน้าและข้อความท้ายหน้า
รูปร่าง
ตำแหน่งแบ่งหน้าคำ

Computador - Layout da página

จุดตั้งระยะ
หุ้น
เลือกหน้าที่ต้องการพิมพ์

Computador - Referências

แทรกการอ้างอิง
แทรกดัชนี

Computador - Examinar

การสะกดและไวยากรณ์
ติดตั้งภาษา
แปล
นับคำ
ลูกโป่ง

Computador - Exibir

ผู้ปกครอง