Polonês | Guia de Frases - Viajar | Computador

Computador - Página principal

Copier
Kopiuj
Couper
Wytnij
Coller
Wklej
Gras
Pogrubienie
Italique
Kursywa
Souligné
Podkreślenie
Police
Czcionka
Taille de police
Rozmiar czcionki
Filtrer
Filtr
Trier de A à Z
Sortuj od A do Z
Cellule
Komórka
Copier le format
Malarz formatów
Remplissage
Wypełnienie
Bordures
Obramowanie

Computador - Botões Office

Nouveau
Nowy
Ouvrir
Otwórz
Enregistrer
Zapisz
Enregistrer sous
Zapisz jako
Imprimer
Drukuj
Annuler
Cofnij
Restauration
Ponów
Insérer
Wstaw
Supprimer
Usuń
Renommer
Zmień nazwę
Remplacer
Zamień
Fermer
Zamknij
Annuler
Anuluj
Ligne
Wiersz
Colonne
Kolumna
Aperçu avant impression
Podgląd wydruku
Réduire
Minimalizuj
Restaurer
Przywróć

Computador - Inserir

Tableau
Tabela
Image
Obraz
Graphique
Wykres
Zone de texte
Pole tekstowe
En-tête et pied de page
Nagłówek/Stopka
Forme
Kształt
Saut de page
Podział strony

Computador - Layout da página

Onglet
Karta
Marges
Marginesy
Définir la zone d'impression
Ustaw obszar wydruku

Computador - Referências

Insérer note de bas de page
Wstaw przypis
Insérer index
Wstaw indeks

Computador - Examinar

Orthographe & grammaire
Pisownia i gramatyka
Définir la langue
Ustaw język
Traduire
Przetłumacz
Statistiques
Statystyka wyrazów
Bulles
Dymki

Computador - Exibir

Règle
Linijka