Chinês | Guia de Frases - Viajar | Computador

Computador - Página principal

Copier
复制(fùzhì)
Couper
剪切(jiǎn qiè)
Coller
粘贴(zhāntiē)
Gras
粗体(cū tǐ)
Italique
斜体(xiétǐ)
Souligné
下划线(xiàhuáxiàn)
Police
字体(zìtǐ)
Taille de police
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
Filtrer
筛选(shāixuǎn)
Trier de A à Z
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
Cellule
单元格(dānyuán gé)
Copier le format
格式刷(géshì shuā)
Remplissage
填充(tiánchōng)
Bordures
边缘(biānyuán)

Computador - Botões Office

Nouveau
新建(xīnjiàn)
Ouvrir
打开(dǎkāi)
Enregistrer
保存(bǎocún)
Enregistrer sous
另存为(lìngcún wèi)
Imprimer
打印(dǎyìn)
Annuler
撤销(chèxiāo)
Restauration
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
Insérer
插入(chārù)
Supprimer
删除(shānchú)
Renommer
重命名(chóng mìngmíng)
Remplacer
替换(tìhuàn)
Fermer
关闭(guānbì)
Annuler
取消(qǔxiāo)
Ligne
行(háng)
Colonne
栏(lán)
Aperçu avant impression
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
Réduire
最小化(zuìxiǎo huà)
Restaurer
恢复(huīfù)

Computador - Inserir

Tableau
表格(biǎogé)
Image
图片(túpiàn)
Graphique
图表(túbiǎo)
Zone de texte
文本框(wénběn kuāng)
En-tête et pied de page
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
Forme
形状(xíngzhuàng)
Saut de page
分页符(fēnyè fú)

Computador - Layout da página

Onglet
标签(biāoqiān)
Marges
页边距(yè biān jù)
Définir la zone d'impression
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)

Computador - Referências

Insérer note de bas de page
插入脚注(chārù jiǎozhù)
Insérer index
插入索引(chārù suǒyǐn)

Computador - Examinar

Orthographe & grammaire
语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
Définir la langue
设定语言(shè dìng yǔyán)
Traduire
翻译(fānyì)
Statistiques
字数统计(zìshù tǒngjì)
Bulles
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)

Computador - Exibir

Règle
标尺(biāochǐ)