Italiano | Guia de Frases - Viajar | Computador

Computador - Página principal

复制(fùzhì)
Copia
剪切(jiǎn qiè)
Taglia
粘贴(zhāntiē)
Incolla
粗体(cū tǐ)
Grassetto
斜体(xiétǐ)
Corsivo
下划线(xiàhuáxiàn)
Sottolineato
字体(zìtǐ)
Carattere
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
Dimensione carattere
筛选(shāixuǎn)
Filtra
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
Ordinamento crescente
单元格(dānyuán gé)
Cella
格式刷(géshì shuā)
Copia formato
填充(tiánchōng)
Colore riempimento
边缘(biānyuán)
Bordi

Computador - Botões Office

新建(xīnjiàn)
Nuovo
打开(dǎkāi)
Apri
保存(bǎocún)
Salva
另存为(lìngcún wèi)
Salva come
打印(dǎyìn)
Stampa
撤销(chèxiāo)
Annulla
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
Ripeti
插入(chārù)
Inserisci
删除(shānchú)
Elimina
重命名(chóng mìngmíng)
Rinomina
替换(tìhuàn)
Sostituisci
关闭(guānbì)
Chiudi
取消(qǔxiāo)
Cancella
行(háng)
Riga
栏(lán)
Colonna
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
Anteprima di stampa
最小化(zuìxiǎo huà)
Riduci a icona
恢复(huīfù)
Ingrandisci

Computador - Inserir

表格(biǎogé)
Tabella
图片(túpiàn)
Immagine
图表(túbiǎo)
Grafico
文本框(wénběn kuāng)
Casella di testo
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
Intestazione e pié di pagina
形状(xíngzhuàng)
Forma
分页符(fēnyè fú)
Interruzione di pagina

Computador - Layout da página

标签(biāoqiān)
Scheda
页边距(yè biān jù)
Margini
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)
Area di stampa

Computador - Referências

插入脚注(chārù jiǎozhù)
Inserisci nota a pié di pagina
插入索引(chārù suǒyǐn)
Inserisci indice

Computador - Examinar

语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
Controllo ortografia
设定语言(shè dìng yǔyán)
Imposta lingua
翻译(fānyì)
Traduci
字数统计(zìshù tǒngjì)
Conteggio parole
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)
Commento

Computador - Exibir

标尺(biāochǐ)
Righello