Holandês | Guia de Frases - Viajar | Computador

Computador - Página principal

复制(fùzhì)
Kopiëren
剪切(jiǎn qiè)
Knippen
粘贴(zhāntiē)
Plakken
粗体(cū tǐ)
Vet
斜体(xiétǐ)
Cursief
下划线(xiàhuáxiàn)
Onderstrepen
字体(zìtǐ)
Lettertype
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
Tekengrootte
筛选(shāixuǎn)
Filteren
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
Van A naar Z sorteren
单元格(dānyuán gé)
Cel
格式刷(géshì shuā)
Opmaak kopiëren/plakken
填充(tiánchōng)
Opvullen
边缘(biānyuán)
Randen

Computador - Botões Office

新建(xīnjiàn)
Nieuw
打开(dǎkāi)
Openen
保存(bǎocún)
Opslaan
另存为(lìngcún wèi)
Opslaan als
打印(dǎyìn)
Afdrukken
撤销(chèxiāo)
Ongedaan maken
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
Opnieuw
插入(chārù)
Invoegen
删除(shānchú)
Verwijderen
重命名(chóng mìngmíng)
Naam wijzigen
替换(tìhuàn)
Vervangen
关闭(guānbì)
Sluiten
取消(qǔxiāo)
Annuleren
行(háng)
Rij
栏(lán)
Kolom
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
Afdrukvoorbeeld
最小化(zuìxiǎo huà)
Minimaliseren
恢复(huīfù)
Herstellen

Computador - Inserir

表格(biǎogé)
Tabel
图片(túpiàn)
Afbeelding
图表(túbiǎo)
Grafiek
文本框(wénběn kuāng)
Tekstvak
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
Kop- en voettekst
形状(xíngzhuàng)
Vormen
分页符(fēnyè fú)
Pagina-einde

Computador - Layout da página

标签(biāoqiān)
Tabblad
页边距(yè biān jù)
Marges
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)
Afdrukbereik bepalen

Computador - Referências

插入脚注(chārù jiǎozhù)
Voetnoot invoegen
插入索引(chārù suǒyǐn)
Index invoegen

Computador - Examinar

语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
Spelling
设定语言(shè dìng yǔyán)
Taal instellen
翻译(fānyì)
Vertalen
字数统计(zìshù tǒngjì)
Woorden tellen
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)
Ballonnen

Computador - Exibir

标尺(biāochǐ)
Lineaal