Chinês | Guia de Frases - Viajar | Compras

Compras - Básico

คุณมี____หรือเปล่า? (Khun me___rue plao?)
您有___?(nín yǒu ___?)
Pedindo por um item específico
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samard ha___dai tee nhai?)
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Perguntando sobre a localização de um item específico
อันนี้ราคาเท่าไร? (Un-nee raka tao rai?)
多少钱?(duōshǎo qián?)
Perguntando sobre o preço de um item específico
คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้หรือเปล่า? (Khun mee arai tee took kwa nee rue plao?)
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Perguntando por um item mais barato
คุณเปิดหรือปิดกี่โมง? (Khun perd pid kee mong?)
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Perguntando sobre os horários em que a loja abre ou fecha
ฉันแค่ดูๆทั่วไปเฉยๆ (Chan kae doo tua pai choey choey.)
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Informando ao vendedor que você está apenas olhando e não necessita de ajuda no momento
ฉันจะซื้ออันนี้ (Chan ja sue un nee.)
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Informando sua decisão de compra
ฉันจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้หรือเปล่า? (Chan jai parn but credit dai rue plao?)
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Perguntando se a loja aceita cartão de crédito
ฉันขอใบเสร็จได้ไหม? (Chan kor bai-sed dai mai?)
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Pedindo pelo recibo
ฉันขอถุงได้ไหม? (Chan kor toong dai mai?)
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Pedindo por uma sacola
ฉันต้องการคืนของ (Chan tong karn kuen kong.)
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Explicando que você deseja devolver determinado item

Compras - Roupas

ฉันขอลองใส่อันนี้ได้ไหม? (Chan kor long sai un-nee dai mai?)
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Perguntando se é possível provar uma roupa
ห้องลองอยู่ที่ไหน? (Hong long yu tee nhai?)
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Perguntando pelos provadores
คุณมีแบบนี้ไซส์___หรือเปล่า? (Khun mee bab nee size___ rue plao?)
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Perguntando por um tamanho específico de roupa
...เล็ก? (lek?)
…小号?(…xiǎo hào?)
Tamanho de roupa
...กลาง? (klang?)
…中号?(…zhōng hào?)
Tamanho de roupa
... ใหญ่? (yai?)
…大号?(…dà hào?)
Tamanho de roupa
...ไซส์เอ็กซ์แอล? (XL?)
…加大号?(…jiā dà hào?)
Tamanho de roupa
คุณมีรองเท้าคู่นี้ในไซส์___หรือเปล่า? (Khun mee rong tao ku nee nai size___ rue plao?)
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Pedindo por um tamanho de sapato específico
มันเล็กเกินไป (Mun lek gern pai.)
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Afirmando que a roupa é muito pequena
มันใหญ่เกินไป (Mun yai pai.)
这太大了。(zhè tài dàle.)
Afirmando que a roupa é muito grande
ฉันใส่แล้วดูดีไหม? (Chan sai laew doo dee mai?)
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Pedindo opinião sobre como determinada roupa fica em você

Compras - Pechinchando

ชิ้นนี้ ฉันให้คุณ___. (Chan hai khun___.)
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Sugerindo um preço inicial
นั่นแพงเกินไป! (Nun pang gern pai!)
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Fazendo objeção a determinado preço porque é muito caro
ฉันเห็นชิ้นนี้ในราคา_[ราคา]_ที่อื่น. (Chan hen chin nee nai raka____tee auen.)
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Referindo a um preço mais barato em outra loja
_[ราคา]_ นั้นเป็นออฟเฟ่อร์สุดท้ายของฉัน (_[amount]_nun pen offer sud tai kong chan.)
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Definindo uma oferta final
ถ้าอย่างนั้นฉันไม่สนใจ (Ta yang nun chan mai son jai.)
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Demonstrando desinteresse
งั้นฉันจะไปดูที่อื่น (Ngun chan ja pai doo tee auen.)
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Demonstrando desinteresse e ameaçando deixar o estabelecimento
ฉันไม่มีตังค์! (Chan mai me tung!)
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Fazendo objeção a determinado preço dizendo que você não tem dinheiro suficiente
นั่นมันเกินงบที่ฉันตั้งเอาไว้ แต่ฉันจะซื้อ (Nun mun gern ngob tee chan tung aow wai tae chan ja sue.)
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Aceitando o acordo com um fingido desapontamento