Tailandês | Guia de Frases - Viajar | Comendo fora

Comendo fora - Na entrada

I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
ฉันต้องการจองโต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ตอน_[เวลา]_ (Chan tong karn jong toh sum rub____torn____.)
Fazendo uma reserva
A table for _[number of people]_, please.
โต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ (Toh sum rub____.)
Pedido por uma mesa
Do you accept credit cards?
คุณรับเครดิตการ์ดไหม? (Khun rub credit card mai?)
Perguntando se você pode pagar com cartão de crédito
Do you offer vegetarian food?
คุณมีอาหารสำหรับมังสวิรัติหรือเปล่า? (Khun mee arhan sam rub mung sa wi rat rue plao?)
Perguntando se o restaurante possui pratos vegetarianos
Do you offer kosher food?
คุณมีอาหารยิวหรือเปล่า? (Khun mee arharn yiw rue plao?)
Perguntando se o restaurante possui comida koscher
Do you offer halal food?
คุณมีอาหารฮาลาลหรือเปล่า? (Khun me arhan halal rue plao?)
Perguntando se o restaurante possui comida halal
Do you show sports? We would like to watch the ___ game.
คุณเปิดกีฬาให้ดูไหม เราต้องการดู_____. (Khun perd kee la hai doo mai rao tong karn doo____.)
Você gostaria de assistir aos jogos durante ou após a refeição

Comendo fora - Fazendo o pedido

May I see the menu, please?
ฉันขอดูเมนูอาหารได้ไหม (Chan kor doo menu arhan dai mai?)
Pedindo para ver o cardápio
Excuse me. We would like to order, please.
ขอโทษนะ เราต้องการสั่งอาหาร (Kortode na rao tong karn sung arhan.)
Comunicando ao garçom que você deseja fazer o pedido
What can you recommend on the menu?
คุณแนะนำอาหารอะไรในเมนู? (Khun naenum arhan arai nai menu?)
Perguntando ao garçom se ele pode recomendar algum prato do menu
Is there a house specialty?
มีเมนูพิเศษในร้านอาหารหรือเปล่า? (Mee menu pi-sed nai ran arhan rue plao?)
Perguntando se o restaurante possui algum prato especial
Is there a local specialty?
มีรายการอาหารพิเศษในท้องถิ่นหรือเปล่า? (Me rai karn arhan pi-sed nai tong tin rue plao?)
Perguntando se o restaurante possui algum prato típico da região
I am allergic to ____. Does this contain ____?
ฉันเป็นโรคภูมิแพ้____ อันนี้มี____หรือเปล่า? (Chan pen roke poom pae___ unnee mee____ rue plao?)
Informando que você é alérgico a ingredientes específicos
I have diabetes. Does this contain sugar or carbohydrates?
ฉันเป็นโรคเบาหวาน อันนี้มีน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่า? (Chan pen roke bao-whan unnee mee nam tan rue carbohydrate rue plao?)
Perguntando se determinado prato contém açúcar ou carboidratos
I don't eat ____. Is there ___ in this?
ฉันไม่กิน____ อันนี้มี___หรือเปล่า? (Chan mai kin____. Unnee me __rue plao?)
Informando ao graçom que você não come determinados alimentos
I would like to order _[dish]_, please.
ฉันต้องการสั่ง____. (Chan tong karn sung____.)
Pedindo uma entrada
We would like to order appetizers, please.
เราต้องการสั่งอาหารเรียกน้ำย่อย (Rao tong karn sung arhan reak nam yoi.)
Pedindo uma entrada
salad
สลัด (salad)
prato
soup
ซุป (soup)
prato
meat
เนื้อ (nuer)
comida
pork
หมู (mhoo)
tipo de carne
beef
เนื้อวัว (nuer wua)
tipo de carne
chicken
ไก่ (kai)
tipo de carne
I would like my meat rare/medium/well done.
ฉันต้องการเนื้อแบบ แรร์/ปานกลาง/เวลดัน (Chan tong karn nuer bab rare/medium/well done.)
Informando ao garçom como você deseja sua carne
seafood
อาหารทะเล (ar-han ta-lae)
comida
fish
ปลา (pla)
comida
pasta
พาสต้า (pasta)
prato
salt
เกลือ (kluer)
pepper
พริกไทย (prik tai)
mustard
มัสตาร์ด (mustard)
ketchup
ซอสมะเขือเทศ (sauce ma-kuer-ted)
bread
ขนมปัง (ka nom pung)
butter
เนย (noey)
I would like a refill, please!
ฉันต้องการเติมเพิ่ม (Chan tong karn term perm.)
Pedindo por um refil
Thank you, that's enough.
ขอบคุณมาก แค่นี้ก็พอแล้ว (Khob khun mak, kae nee kor por laew)
Pedindo ao garçom para parar de servir comida ou de encher o copo
We would like to order some dessert, please.
เราต้องการสั่งขนมเพิ่ม (Rao tong karn sung ka nom perm.)
Informando que você deseja pedir sobremesa
I would like to have ___, please.
ฉันต้องการ____ (Chan tong karn____.)
Pedindo sobremesa
ice cream
ไอศกรีม (I-tim)
sobremesa
cake
ขนมเค้ก (cake)
sobremesa
chocolate
ช็อกโกแลต (chocolate)
sobremesa
cookies
คุ้กกี้ (cookie)
sobremesa
Enjoy your meal!
ขอให้มื้อนี้เป็นมื้ออาหารที่อร่อยนะ! (Kor hai mue nee pen mue arhan tee aroi na!)
Desejando uma boa refeição

Comendo fora - Pedindo bebidas

I would like to have _[beverage]_, please.
ฉันต้องการสั่ง__[เครื่องดื่ม]___. (Chan tong karn___[beverage]____.)
bebidas
a sparkling water
น้ำเปล่าอัดแก๊ส (nam plao ud gas)
bebidas
a still water
น้ำเปล่า (nam plao)
bebidas
a beer
เบียร์ (beer)
bebidas
a bottle of wine
ไวน์ 1 ขวด (wine 1 kuad)
bebidas
a coffee
กาแฟ (ka-fae)
bebidas
a tea
น้ำชา (nam cha)
bebidas
I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
ฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ในนี้มีแอลกอฮอล์หรือเปล่า? (Chan mai duem alcohol, nai nee mee alcohol rue plao?)
Perguntando se há álcool em determinada bebida

Comendo fora - Pagando

We would like to pay, please.
เราต้องการจ่ายแล้ว (Rao tong karn jai laew.)
Comunicando que você deseja pagar
We would like to pay separately.
เราต้องการจ่ายแยก (Rao tong karn jai yak.)
Informando ao garçom que cada pessoa irá pagar pelo seu pedido individualmente
I will pay for everything.
ฉันจะจ่ายทั้งหมดเอง (Chan ja jai tung mhod aeng.)
Informando ao garçom que você irá pagar a conta por todos na mesa
I am treating you to lunch/dinner.
ฉันจะเลี้ยงคุณในมื้อเที่ยง/มื้อเย็น (Chan ja liang khun nai mue tiang/dinner.)
Convidar alguém para comer fora e pagar pela refeição
Keep the change.
ไม่ต้องทอน (Mai tong torn.)
Dizer ao garçom que ele pode ficar com o troco para si como uma forma de gorjeta
The food was delicious!
อาหารอร่อยมากเลย! (Ar han aroi mak loey!)
Parabenizando pela comida
Give my compliments to the chef!
บอกกุ๊กให้ฉันด้วยว่าอาหารอร่อยมาก! (Bork kook hai chan duay wa arhan aroi mak!)
Parabenizando pela comida

Comendo fora - Reclamações

My food is cold.
อาหารฉันไม่ร้อนเลย (Arhan chan mai roron loey!)
Reclamando que a comida não está quente o suficiente
This is not properly cooked.
อาหารจานนี้ยังไม่สุก (Arhan jarn nee yung mai sook.)
O tempo de cozimento não foi suficiente
This is overcooked.
อาหารจานนี้สุกเกินไป (Arhan jarn nee sook kern pai.)
O tempo de cozimento foi demasiado
I did not order this, I ordered ___.
ฉันไม่ได้สั่งอาหารจานนี้ ฉันสั่ง___. (Chan mai dai sung arhan jarn nee, chan sung_____.)
Observando que o prato servido não é o que você pediu
This wine has corked.
ไวน์ขวดนี้มีสารปนเปื้อน (Wine kuad nee me sarn pon puen.)
Mencionando que o vinho não está bom
We ordered more than thirty minutes ago.
เราสั่งอาหารไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้ว (Rao sung ar-harn pai tung tae krueng chua mong tee laew laew.)
Reclamando do tempo de espera pela comida
This drink is not cold.
เครื่องดื่มนี้ไม่เย็นเลย (Krueng duem nee mai yen loey.)
Reclamando que a bebida não está gelada o suficiente
My drink tastes strange.
เครื่องดื่มนี้รสชาติแปลกๆ (Krueng duem nee rod chart plak plak.)
Observando o gosto estranho de sua bebida
I ordered my drink without ice.
ฉันสั่งเครื่องดื่มของฉันโดยไม่ใส่น้ำแข็ง (Chan sung krueng duem kong chan doi mai sai nam kang.)
Observando que você pediu sua bebida sem gelo e recebeu uma bebida com gelo
There's one dish missing.
ขาดอาหารหนึ่งอย่างไป (Kard ar-harn neung yang pai.)
Observando que seu pedido não está completo
This is not clean.
นี่ไม่สะอาด (Mee mai sa-ard.)
Observando que seu prato/talheres/copo está sujo

Comendo fora - Alergias

Is/are there___in this?
มี___ในนี้หรือเปล่า? (Mee___nai nee rue plao?)
Perguntando se determinado prato contém ingredientes aos quais você é alérgico
Could you please prepare the dish without ____?
คุณช่วยกรุณาเตรียมอาหารจานนี้โดยที่ไม่ได้ใส่____ได้หรือเปล่า? (Khun chuay ka-ru-na triam ar-harn jarn nee doi tee mai dai sai___ dai rue plao?)
Pedindo para não adicionar os ingredientes aos quais você é alérgico ao prato pedido.
I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
ฉันเป็นภูมิแพ้ ถ้าฉันมีอาการแพ้เกิดขึ้น กรุณาช่วยฉันหายาในกระเป๋าด้วย! (Chan pen poom-pae, ta chan mee ar-karn pae gerd kern, ga-ru-na chuay chan ha ya nai kra pao duay!)
Avisando as pessoas que você é alérgico e que devem lhe dar o medicamento caso você tenha alguma reação.
nuts/peanuts
ถั่ว (tua)
Alergia a alimentos
sesame seeds/sunflower seeds
เมล็ดงา (ma-led nga)
Alergia a alimentos
egg
ไข่ไก่ (kai-gai)
Alergia a alimentos
seafood/fish/shellfish/shrimps
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/goong)
Alergia a alimentos
flour/wheat
แป้ง (pang)
Alergia a alimentos
milk/lactose/dairy
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์นม (nom/lactose/pa-lit-ta-pun nom)
Alergia a alimentos
gluten
กลูเตน (gluten)
Alergia a alimentos
soy
ถั่วเหลือง (tua-leung)
Alergia a alimentos
leguminous plants/beans/peas/corn
เมล็ดถั่ว/ถั่ว/ข้าวโพด (ma-led-tua/tua/kao-pode)
Alergia a alimentos
mushrooms
เห็ด (hed)
Alergia a alimentos
fruit/kiwi/coconut
ผลไม้/กี่วี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Alergia a alimentos
chives/onions/garlic
กระเทียม/หัวหอม (kra-tiam/hua-horm)
Alergia a alimentos
alcohol
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Alergia a alimentos