Holandês | Guia de Frases - Viajar | Comendo fora

Comendo fora - Na entrada

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Ik wil graag een tafel reserveren voor _[aantal mensen]_ om _[tijdstip]_.
Fazendo uma reserva
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Een tafel voor _[number of people]_ graag.
Pedido por uma mesa
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Neemt u creditcards aan?
Perguntando se você pode pagar com cartão de crédito
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Heeft u ook vegetarische opties?
Perguntando se o restaurante possui pratos vegetarianos
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Heeft u ook kosher eten?
Perguntando se o restaurante possui comida koscher
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Heeft u ook halal eten?
Perguntando se o restaurante possui comida halal
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Laten jullie ook sport zien? We zouden graag de ___wedstrijd kijken.
Você gostaria de assistir aos jogos durante ou após a refeição

Comendo fora - Fazendo o pedido

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Mag ik de kaart?
Pedindo para ver o cardápio
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Pardon. We willen graag bestellen.
Comunicando ao garçom que você deseja fazer o pedido
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Wat kunt u me van de kaart aanraden?
Perguntando ao garçom se ele pode recomendar algum prato do menu
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Is er een specialiteit van het huis?
Perguntando se o restaurante possui algum prato especial
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Is er een specialiteit van de regio?
Perguntando se o restaurante possui algum prato típico da região
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Ik ben allergisch voor ____. Bevat dit ____?
Informando que você é alérgico a ingredientes específicos
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Ik heb suikerziekte. Bevat dit suiker of koolhydraten?
Perguntando se determinado prato contém açúcar ou carboidratos
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Ik eet geen ____. Zit hier ____ in?
Informando ao graçom que você não come determinados alimentos
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Ik wil graag de _[gerecht]_.
Pedindo uma entrada
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
We willen graag wat aperitiefjes bestellen.
Pedindo uma entrada
沙拉(shālā)
salade
prato
汤(tāng)
soep
prato
肉(ròu)
vlees
comida
猪肉(zhūròu)
varkensvlees
tipo de carne
牛肉(niúròu)
rundvlees
tipo de carne
鸡肉(jīròu)
kip
tipo de carne
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Ik wil mijn vlees graag rood/medium/doorbakken.
Informando ao garçom como você deseja sua carne
海鲜(hǎixiān)
zeevruchten
comida
鱼(yú)
vis
comida
意大利面(yìdàlì miàn)
pasta
prato
盐(yán)
zout
胡椒(hújiāo)
peper
芥末(jièmò)
mosterd
番茄酱(fānqié jiàng)
ketchup
面包(miànbāo)
brood
黄油(huángyóu)
boter
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Ik wil graag nog een glas alstublieft!
Pedindo por um refil
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Dankuwel, dat is genoeg.
Pedindo ao garçom para parar de servir comida ou de encher o copo
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
We willen graag desserts bestellen.
Informando que você deseja pedir sobremesa
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Ik wil graag de ___.
Pedindo sobremesa
冰淇淋(bīngqílín)
IJs
sobremesa
蛋糕(dàngāo)
taart
sobremesa
巧克力(qiǎokèlì)
chocolade
sobremesa
饼干(bǐnggān)
koekjes
sobremesa
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Eet smakelijk!
Desejando uma boa refeição

Comendo fora - Pedindo bebidas

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Ik wil graag _[drankje]_.
bebidas
带气的水(dài qì de shuǐ)
een water met prik
bebidas
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
een water zonder prik
bebidas
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
een biertje
bebidas
一瓶酒(yī píng jiǔ)
een fles wijn
bebidas
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
een koffie
bebidas
一杯茶(yībēi chá)
een thee
bebidas
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Ik drink geen alcohol. Is dit alcoholisch?
Perguntando se há álcool em determinada bebida

Comendo fora - Pagando

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
We willen graag betalen.
Comunicando que você deseja pagar
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
We willen graag apart betalen.
Informando ao garçom que cada pessoa irá pagar pelo seu pedido individualmente
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Ik betaal alles.
Informando ao garçom que você irá pagar a conta por todos na mesa
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Ik trakteer op lunch/avondeten.
Convidar alguém para comer fora e pagar pela refeição
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Hou het wisselgeld maar.
Dizer ao garçom que ele pode ficar com o troco para si como uma forma de gorjeta
太美味了!(tài měiwèile!)
Het eten was verrukkelijk!
Parabenizando pela comida
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Mijn complimenten aan de kok!
Parabenizando pela comida

Comendo fora - Reclamações

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Mijn eten is koud.
Reclamando que a comida não está quente o suficiente
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Dit is niet goed gaar.
O tempo de cozimento não foi suficiente
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Dit is te gaar.
O tempo de cozimento foi demasiado
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Ik heb dit niet besteld, ik heb ___ besteld.
Observando que o prato servido não é o que você pediu
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
De wijn heeft kurk.
Mencionando que o vinho não está bom
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
We hebben langer dan een half uur geleden besteld.
Reclamando do tempo de espera pela comida
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Dit drankje is niet koud.
Reclamando que a bebida não está gelada o suficiente
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Mijn drankje smaakt vreemd
Observando o gosto estranho de sua bebida
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Ik had drinken zonder ijs besteld.
Observando que você pediu sua bebida sem gelo e recebeu uma bebida com gelo
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Er mist een gerecht.
Observando que seu pedido não está completo
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Dit is niet schoon.
Observando que seu prato/talheres/copo está sujo

Comendo fora - Alergias

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Zit hier ___ in?
Perguntando se determinado prato contém ingredientes aos quais você é alérgico
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Zou u het gerecht ook zonder ____ kunnen bereiden?
Pedindo para não adicionar os ingredientes aos quais você é alérgico ao prato pedido.
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Ik ben allergisch. Als ik een reactie krijg, haal dan medicijnen uit mijn tas/zak!
Avisando as pessoas que você é alérgico e que devem lhe dar o medicamento caso você tenha alguma reação.
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
noten/pinda's
Alergia a alimentos
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
sesamzaad/zonnebloempitten
Alergia a alimentos
鸡蛋(jīdàn)
ei
Alergia a alimentos
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
zeevruchten/vis/schelpdieren/garnalen
Alergia a alimentos
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
meel/tarwe
Alergia a alimentos
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
melk/lactose/zuivel
Alergia a alimentos
面筋(miànjīn)
gluten
Alergia a alimentos
豆类(dòu lèi)
soja
Alergia a alimentos
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
peulvruchten/bonen/erwten/mais
Alergia a alimentos
蘑菇(mógū)
champignons/paddestoelen
Alergia a alimentos
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
fruit/kiwi/kokosnoot
Alergia a alimentos
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
bieslook/ui/knoflook
Alergia a alimentos
酒精(jiǔjīng)
alcohol
Alergia a alimentos