Finlandês | Guia de Frases - Viajar | Comendo fora

Comendo fora - Na entrada

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Haluaisin varata pöydän _[ihmisten määrä]_ henkilölle.
Fazendo uma reserva
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Pöytä _[ihmisten määrä]_, kiitos.
Pedido por uma mesa
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Hyväksyttekö luottokortin?
Perguntando se você pode pagar com cartão de crédito
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Onko teillä kasvisruokaa?
Perguntando se o restaurante possui pratos vegetarianos
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Onko teillä kosher-ruokaa?
Perguntando se o restaurante possui comida koscher
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Onko teillä halal-ruokaa?
Perguntando se o restaurante possui comida halal
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Näytättekö te urheilua täällä? Haluaisin nähdä ___ pelin?
Você gostaria de assistir aos jogos durante ou após a refeição

Comendo fora - Fazendo o pedido

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Voisinko nähdä ruokalistan?
Pedindo para ver o cardápio
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Anteeksi, haluaisimme tilata.
Comunicando ao garçom que você deseja fazer o pedido
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Mitä suosittelet ruokalistalta?
Perguntando ao garçom se ele pode recomendar algum prato do menu
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Onko teillä talon erikoista?
Perguntando se o restaurante possui algum prato especial
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Onko teillä paikallista erikoisuutta?
Perguntando se o restaurante possui algum prato típico da região
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Olen allerginen ___. Sisältääkö tämä ___?
Informando que você é alérgico a ingredientes específicos
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Minulla on diabetes, sisältääkö tämä sokeria tai hiilihydraatteja?
Perguntando se determinado prato contém açúcar ou carboidratos
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
En voi syödä ___. Onko tässä ___?
Informando ao graçom que você não come determinados alimentos
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Haluaisin tilata _[ruoka]-annoksen, kiitos.
Pedindo uma entrada
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Haluaisimme tilata alkupaloja.
Pedindo uma entrada
沙拉(shālā)
salaatti
prato
汤(tāng)
keitto
prato
肉(ròu)
liha
comida
猪肉(zhūròu)
porsas
tipo de carne
牛肉(niúròu)
nauta
tipo de carne
鸡肉(jīròu)
kana
tipo de carne
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Haluaisin lihani raakana / mediumina / kypsänä.
Informando ao garçom como você deseja sua carne
海鲜(hǎixiān)
merenelävät
comida
鱼(yú)
kala
comida
意大利面(yìdàlì miàn)
pasta
prato
盐(yán)
suola
胡椒(hújiāo)
pippuri
芥末(jièmò)
sinappi
番茄酱(fānqié jiàng)
ketsuppi
面包(miànbāo)
leipä
黄油(huángyóu)
voi
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Saisinko lisää juomaa, kiitos?
Pedindo por um refil
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Kiitos, se riittää
Pedindo ao garçom para parar de servir comida ou de encher o copo
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Haluaisimme tilata jälkiruokaa, kiitos.
Informando que você deseja pedir sobremesa
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Haluaisin ___, kiitos.
Pedindo sobremesa
冰淇淋(bīngqílín)
jäätelö
sobremesa
蛋糕(dàngāo)
kakku
sobremesa
巧克力(qiǎokèlì)
suklaa
sobremesa
饼干(bǐnggān)
keksejä
sobremesa
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Hyvää ruokahalua!
Desejando uma boa refeição

Comendo fora - Pedindo bebidas

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Haluaisin tilata _[juoma]_, kiitos.
bebidas
带气的水(dài qì de shuǐ)
kivennäisvettä
bebidas
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
lähdevettä
bebidas
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
oluen
bebidas
一瓶酒(yī píng jiǔ)
pullon viiniä
bebidas
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
kahvin
bebidas
一杯茶(yībēi chá)
teen
bebidas
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
En juo alkoholia. Onko tässä alkoholia?
Perguntando se há álcool em determinada bebida

Comendo fora - Pagando

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Saisimmeko laskun, kiitos?
Comunicando que você deseja pagar
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Haluaisimme maksaa erikseen.
Informando ao garçom que cada pessoa irá pagar pelo seu pedido individualmente
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Minä maksan koko laskun.
Informando ao garçom que você irá pagar a conta por todos na mesa
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Tarjoan sinulle sinulle lounaan / päivällisen.
Convidar alguém para comer fora e pagar pela refeição
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Voit pitää vaihtorahat.
Dizer ao garçom que ele pode ficar com o troco para si como uma forma de gorjeta
太美味了!(tài měiwèile!)
Ruoka oli herkullista!
Parabenizando pela comida
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Kiitokset kokille!
Parabenizando pela comida

Comendo fora - Reclamações

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Ruokani on kylmää
Reclamando que a comida não está quente o suficiente
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Tämä ei ole kypsää.
O tempo de cozimento não foi suficiente
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Tämä on ylikypsää.
O tempo de cozimento foi demasiado
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
En tilannut tätä, tilasin ___.
Observando que o prato servido não é o que você pediu
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Tämä viini on avattu aikaisemmin
Mencionando que o vinho não está bom
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Tilasimme yli puoli tuntia sitten.
Reclamando do tempo de espera pela comida
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Juomani ei ole kylmä.
Reclamando que a bebida não está gelada o suficiente
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Juomani maistuu kummalliselta.
Observando o gosto estranho de sua bebida
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Tilasin juomani ilman jäitä.
Observando que você pediu sua bebida sem gelo e recebeu uma bebida com gelo
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Yksi ruokalaji puuttuu.
Observando que seu pedido não está completo
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Tämä on likainen.
Observando que seu prato/talheres/copo está sujo

Comendo fora - Alergias

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Onko tässä ___?
Perguntando se determinado prato contém ingredientes aos quais você é alérgico
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Voisitteko valmistaa tämän ruuan ilman ___?
Pedindo para não adicionar os ingredientes aos quais você é alérgico ao prato pedido.
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Minulla on monia allergioita. Jos saan allergisen reaktion, taskussani / laukussani on lääkettä.
Avisando as pessoas que você é alérgico e que devem lhe dar o medicamento caso você tenha alguma reação.
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
pähkinä / maapähkinä
Alergia a alimentos
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
seesaminsiemen / auringonkukansiemen
Alergia a alimentos
鸡蛋(jīdàn)
kananmuna
Alergia a alimentos
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
merenelävät / kala
Alergia a alimentos
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
jauho / vehnä
Alergia a alimentos
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
maito / laktoosi /maitotuotteet
Alergia a alimentos
面筋(miànjīn)
gluteeni
Alergia a alimentos
豆类(dòu lèi)
soija
Alergia a alimentos
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
palkokasvit / pavut / herneet / maissi
Alergia a alimentos
蘑菇(mógū)
sienet
Alergia a alimentos
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
hedelmät / kiivi /kookos
Alergia a alimentos
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
ruohosipuli / sipuli / valkosipuli
Alergia a alimentos
酒精(jiǔjīng)
alkoholi
Alergia a alimentos