Italiano | Guia de Frases - Viajar | Circulando

Circulando - Localização

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Mi sono perso.
Sem saber onde você está
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
Perguntando por uma locação específica no mapa
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Dove posso trovare ____?
Perguntando por um determinado local
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... un bagno?
instalações
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... una banca/sportello di cambio
instalações
...โรงแรม? (rong ram?)
... un albergo?
instalações
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... un benzinaio?
instalações
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... un ospedale?
instalações
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... una farmacia?
instalações
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... un grande magazzino?
instalações
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... un supermercato?
instalações
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... la fermata dell'autobus?
instalações
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... la fermata della metro?
instalações
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... un ufficio di informazione turistica?
instalações
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... un bancomat/sportello bancario automatico?
instalações
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Come si arriva __?
Pedindo por direções para um lugar específico
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... al centro?
lugar específico
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... alla stazione del treno?
lugar específico
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... all'aeroporto?
lugar específico
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... alla centrale di polizia?
lugar específico
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... all'ambasciata di [paese]?
a embaixada de um país específico
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Ci può consigliare un buon ___?
Pedindo recomendações de algum lugar específico
...บาร์? (...bar?)
... bar?
lugar
...คาเฟ่? (...cafe?)
... caffé?
lugar
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... ristorante?
lugar
...ผับ? (...pub?)
... night club?
lugar
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... albergo?
lugar
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... attrazione turistica?
lugar
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... sito storico?
lugar
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museo?
lugar

Circulando - Direções

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Gira a sinistra.
Dando direções
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Gira a destra.
Dando direções
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Sempre dritto.
Dando direções
เดินกลับไป (dern glub pai)
Torna indietro.
Dando direções
หยุด (yhood)
Fermati.
Dando direções
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Vai verso ___.
Dando direções
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Vai oltre ___.
Dando direções
ระวัง___ (rawang____.)
Cerca il/la ___.
Dando direções
ลงเขา (long kao)
in discesa
Dando direções
ขึ้นเขา (kuen kao)
in salita
Dando direções
สี่แยก (see yak)
incrocio
Ponto de referência comum usado ao dar direções
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
semafori
Ponto de referência comum usado ao dar direções
จอดรถ (jord-rod)
parco
Ponto de referência comum usado ao dar direções

Circulando - Ônibus/Trem

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
Perguntando onde comprar passagens
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
Comprando uma passagem para um local específico
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... biglietto solo andata...
bilhete só de ida
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... andata e ritorno...
bilhete para ir e voltar
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... biglietto di prima/seconda classe...
passagem para a primeira ou segunda classe
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... biglietto giornaliero...
bilhete válido para usar durante um dia inteiro
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... un abbonamento settimanale...
bilhete válido para usar durante uma semana inteira
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... un abbonamento mensile ...
bilhete válido para usar durante um mês inteiro
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
Perguntando sobre o preço das passagens para determinado local
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
Reservando um determinado assento
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Si ferma a ___[luogo]___?
Perguntando se o ônibus ou o trem segue para determinado local
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
Perguntando sobre o tempo de viagem
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
Perguntando quando um certo ônibus ou trem parte da estação
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
È occupato questo posto?
Perguntando se o acento está vago
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Questo è il mio posto.
Informando que você já estava previamente sentado neste local ou que reservou o assento

Circulando - Sinais

เปิด (perd)
aperto
A loja está aberta
ปิด (pid)
chiuso
A loja está fechada
ทางเข้า (tang kao)
entrata
Sinal de entrada
ทางออก (tang-ork)
uscita
Sinal de saída
ผลัก (pluk)
spingere
ดึง (deung)
tirare
ผู้ชาย (pu-chy)
uomini
Banheiro masculino
ผู้หญิง (pu-ying)
donne
Banheiro feminino
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
pieno/occupato
Hotel lotado/banheiro ocupado
ว่าง (wang)
libero
Hotel com quartos disponíveis/banheiro vazio

Circulando - Táxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Sa il numero per chiamare un taxi?
Perguntando pelo número de táxi de alguma companhia de taxista
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Devo andare a ___[destinazione]__.
Dizendo ao taxista aonde você quer ir
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
Perguntando quanto custa a tarifa do táxi para determinado local
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Può aspettare qui un momento?
Pedindo para o taxista esperar por você enquanto você entrega alguma coisa/conversa com alguém
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Segua quella macchina!
Usar caso você seja um agente secreto

Circulando - Aluguel de carro

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Dov'è il noleggio auto?
Perguntando onde você pode alugar um carro
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
Especificando que tipo de carro você quer alugar
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... per un giorno/una settimana.
Especificando por quanto tempo você deseja alugar o carro
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
Obtendo o pacote de seguro máximo
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Non ho bisogno di assicurazione.
Não obter seguro algum
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
Perguntando se você deve abastecer o carro antes de devolvê-lo
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Dov'è il prossimo benzinaio?
Perguntando onde você encontra o posto de gasolina mais próximo
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Vorrei includere un secondo guidatore.
Pedindo para registrar mais um motorista no contrato de aluguel
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
Perguntando sobre os limites de velocidade da região
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Non c'è il pieno.
Reclamando que o tanque de gasolina do carro não está 100% cheio
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Il motore fa uno strano rumore.
Reclamando que há algum problema no motor do carro
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
L'auto è danneggiata.
Reclamando que o carro não está em boas condições