Francês | Guia de Frases - Viajar | Circulando

Circulando - Localização

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Je suis perdu.
Sem saber onde você está
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Perguntando por uma locação específica no mapa
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Où puis-je trouver ___ ?
Perguntando por um determinado local
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... des toilettes ?
instalações
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... une banque / un bureau de change ?
instalações
...โรงแรม? (rong ram?)
... un hôtel ?
instalações
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... une station service ?
instalações
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... un hôpital ?
instalações
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... une pharmacie ?
instalações
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... un grand magasin ?
instalações
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... un supermarché ?
instalações
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... un arrêt de bus ?
instalações
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... une station de métro ?
instalações
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... un office du tourisme ?
instalações
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... un distributeur/guichet automatique ?
instalações
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Comment je peux me rendre ___ ?
Pedindo por direções para um lugar específico
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... au centre-ville ?
lugar específico
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... à la gare ?
lugar específico
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... à l'aéroport ?
lugar específico
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... au commissariat ?
lugar específico
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... à l'ambassade de [pays] ?
a embaixada de um país específico
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Pedindo recomendações de algum lugar específico
...บาร์? (...bar?)
... bar ?
lugar
...คาเฟ่? (...cafe?)
... café ?
lugar
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restaurant ?
lugar
...ผับ? (...pub?)
... boîte de nuit ?
lugar
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hôtel ?
lugar
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... attraction touristique ?
lugar
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... site historique ?
lugar
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... musée ?
lugar

Circulando - Direções

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Tournez à gauche.
Dando direções
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Tournez à droite.
Dando direções
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Allez tout droit.
Dando direções
เดินกลับไป (dern glub pai)
Faites demi-tour.
Dando direções
หยุด (yhood)
Arrêtez-vous.
Dando direções
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Allez vers ___.
Dando direções
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Passez devant ___.
Dando direções
ระวัง___ (rawang____.)
Cherchez ___.
Dando direções
ลงเขา (long kao)
vers le bas
Dando direções
ขึ้นเขา (kuen kao)
vers le haut
Dando direções
สี่แยก (see yak)
intersection
Ponto de referência comum usado ao dar direções
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
feux de signalisation
Ponto de referência comum usado ao dar direções
จอดรถ (jord-rod)
parc
Ponto de referência comum usado ao dar direções

Circulando - Ônibus/Trem

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Perguntando onde comprar passagens
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Comprando uma passagem para um local específico
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... aller simple ...
bilhete só de ida
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... aller-retour ...
bilhete para ir e voltar
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... ticket première/seconde classe ...
passagem para a primeira ou segunda classe
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... ticket pour la journée ...
bilhete válido para usar durante um dia inteiro
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... ticket hebdomadaire ...
bilhete válido para usar durante uma semana inteira
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... ticket mensuel ...
bilhete válido para usar durante um mês inteiro
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Perguntando sobre o preço das passagens para determinado local
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Reservando um determinado assento
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Perguntando se o ônibus ou o trem segue para determinado local
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Perguntando sobre o tempo de viagem
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Perguntando quando um certo ônibus ou trem parte da estação
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Ce siège est-il pris ?
Perguntando se o acento está vago
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
C'est mon siège.
Informando que você já estava previamente sentado neste local ou que reservou o assento

Circulando - Sinais

เปิด (perd)
ouvert
A loja está aberta
ปิด (pid)
fermé
A loja está fechada
ทางเข้า (tang kao)
entrée
Sinal de entrada
ทางออก (tang-ork)
sortie
Sinal de saída
ผลัก (pluk)
pousser
ดึง (deung)
tirer
ผู้ชาย (pu-chy)
hommes
Banheiro masculino
ผู้หญิง (pu-ying)
femmes
Banheiro feminino
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
occupé/complet
Hotel lotado/banheiro ocupado
ว่าง (wang)
chambres disponibles / libre
Hotel com quartos disponíveis/banheiro vazio

Circulando - Táxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Perguntando pelo número de táxi de alguma companhia de taxista
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Dizendo ao taxista aonde você quer ir
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Perguntando quanto custa a tarifa do táxi para determinado local
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Pedindo para o taxista esperar por você enquanto você entrega alguma coisa/conversa com alguém
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Suivez cette voiture !
Usar caso você seja um agente secreto

Circulando - Aluguel de carro

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Où est l'agence de location de voitures ?
Perguntando onde você pode alugar um carro
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Especificando que tipo de carro você quer alugar
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... pour une journée / une semaine.
Especificando por quanto tempo você deseja alugar o carro
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Je voudrais une assurance tous risques.
Obtendo o pacote de seguro máximo
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Não obter seguro algum
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Perguntando se você deve abastecer o carro antes de devolvê-lo
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Où est la prochaine station service ?
Perguntando onde você encontra o posto de gasolina mais próximo
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Pedindo para registrar mais um motorista no contrato de aluguel
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Perguntando sobre os limites de velocidade da região
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Le réservoir n'est pas plein.
Reclamando que o tanque de gasolina do carro não está 100% cheio
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Le moteur fait un drôle de bruit.
Reclamando que há algum problema no motor do carro
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
La voiture est endommagée.
Reclamando que o carro não está em boas condições