Esperanto | Guia de Frases - Viajar | Circulando

Circulando - Localização

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Mi perdiĝis.
Sem saber onde você está
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Perguntando por uma locação específica no mapa
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Kie mi povas trovi ___?
Perguntando por um determinado local
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... la banĉambron?
instalações
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... bankon/ŝanĝoficejon?
instalações
...โรงแรม? (rong ram?)
... hotelon?
instalações
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... benzinstacion?
instalações
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... malsanulejon?
instalações
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... apotekon?
instalações
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... magazenon?
instalações
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... supermarkton?
instalações
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... bushaltejon?
instalações
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... metroohaltejon?
instalações
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... turistoficejon?
instalações
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... monaŭtomaton?
instalações
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Kiel mi iras al___?
Pedindo por direções para um lugar específico
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... la urbocentron?
lugar específico
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... la stacidomon?
lugar específico
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... la aerhavenon?
lugar específico
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... la policejon?
lugar específico
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... la ambasadon de [lando]?
a embaixada de um país específico
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Pedindo recomendações de algum lugar específico
...บาร์? (...bar?)
... trinkejojn?
lugar
...คาเฟ่? (...cafe?)
... kafejojn?
lugar
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restoraciojn?
lugar
...ผับ? (...pub?)
... noktoklubojn?
lugar
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotelojn?
lugar
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... turismajn allogojn?
lugar
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... historiajn lokojn?
lugar
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... muzeojn?
lugar

Circulando - Direções

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Turnu maldekstre.
Dando direções
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Turnu dekstre.
Dando direções
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Iru rekte.
Dando direções
เดินกลับไป (dern glub pai)
Reiru.
Dando direções
หยุด (yhood)
Haltu.
Dando direções
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Iru al la___.
Dando direções
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Iru post la____.
Dando direções
ระวัง___ (rawang____.)
Serku la___.
Dando direções
ลงเขา (long kao)
montsuben
Dando direções
ขึ้นเขา (kuen kao)
supren
Dando direções
สี่แยก (see yak)
vojkruciĝo
Ponto de referência comum usado ao dar direções
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
trafiklumo
Ponto de referência comum usado ao dar direções
จอดรถ (jord-rod)
parko
Ponto de referência comum usado ao dar direções

Circulando - Ônibus/Trem

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Perguntando onde comprar passagens
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Comprando uma passagem para um local específico
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... solan bileton ...
bilhete só de ida
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... revenan bileton ...
bilhete para ir e voltar
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
passagem para a primeira ou segunda classe
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... tagbileton ...
bilhete válido para usar durante um dia inteiro
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... semajnobileton ...
bilhete válido para usar durante uma semana inteira
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... monatbileton ...
bilhete válido para usar durante um mês inteiro
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Perguntando sobre o preço das passagens para determinado local
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Reservando um determinado assento
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Perguntando se o ônibus ou o trem segue para determinado local
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Perguntando sobre o tempo de viagem
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Perguntando quando um certo ônibus ou trem parte da estação
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Perguntando se o acento está vago
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Tio estas mia sidloko.
Informando que você já estava previamente sentado neste local ou que reservou o assento

Circulando - Sinais

เปิด (perd)
malferma
A loja está aberta
ปิด (pid)
ferma
A loja está fechada
ทางเข้า (tang kao)
eniro
Sinal de entrada
ทางออก (tang-ork)
eliro
Sinal de saída
ผลัก (pluk)
puŝu
ดึง (deung)
eltiru
ผู้ชาย (pu-chy)
viroj
Banheiro masculino
ผู้หญิง (pu-ying)
virinoj
Banheiro feminino
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Okupata
Hotel lotado/banheiro ocupado
ว่าง (wang)
neokupata
Hotel com quartos disponíveis/banheiro vazio

Circulando - Táxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Perguntando pelo número de táxi de alguma companhia de taxista
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Dizendo ao taxista aonde você quer ir
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Kiom por iri al __[loko]__?
Perguntando quanto custa a tarifa do táxi para determinado local
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Pedindo para o taxista esperar por você enquanto você entrega alguma coisa/conversa com alguém
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Sekvu tiun aŭton!
Usar caso você seja um agente secreto

Circulando - Aluguel de carro

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Kie mi povas lui aŭton?
Perguntando onde você pode alugar um carro
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Especificando que tipo de carro você quer alugar
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
...por unu tago/semajno.
Especificando por quanto tempo você deseja alugar o carro
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Mi volas plenan asekuron.
Obtendo o pacote de seguro máximo
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Mi ne bezonas asekuron.
Não obter seguro algum
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Perguntando se você deve abastecer o carro antes de devolvê-lo
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Kie estas la proksima benzinstacio?
Perguntando onde você encontra o posto de gasolina mais próximo
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Pedindo para registrar mais um motorista no contrato de aluguel
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Perguntando sobre os limites de velocidade da região
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
La benzinujo ne estas plena.
Reclamando que o tanque de gasolina do carro não está 100% cheio
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
La motoro faras strangan bruon.
Reclamando que há algum problema no motor do carro
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
La aŭto estas difektita.
Reclamando que o carro não está em boas condições