Tailandês | Guia de Frases - Viajar | Circulando

Circulando - Localização

Mi perdiĝis.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Sem saber onde você está
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Perguntando por uma locação específica no mapa
Kie mi povas trovi ___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Perguntando por um determinado local
... la banĉambron?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
instalações
... bankon/ŝanĝoficejon?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
instalações
... hotelon?
...โรงแรม? (rong ram?)
instalações
... benzinstacion?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
instalações
... malsanulejon?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
instalações
... apotekon?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
instalações
... magazenon?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
instalações
... supermarkton?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
instalações
... bushaltejon?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
instalações
... metroohaltejon?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
instalações
... turistoficejon?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
instalações
... monaŭtomaton?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
instalações
Kiel mi iras al___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Pedindo por direções para um lugar específico
... la urbocentron?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
lugar específico
... la stacidomon?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
lugar específico
... la aerhavenon?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
lugar específico
... la policejon?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
lugar específico
... la ambasadon de [lando]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
a embaixada de um país específico
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Pedindo recomendações de algum lugar específico
... trinkejojn?
...บาร์? (...bar?)
lugar
... kafejojn?
...คาเฟ่? (...cafe?)
lugar
... restoraciojn?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
lugar
... noktoklubojn?
...ผับ? (...pub?)
lugar
... hotelojn?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
lugar
... turismajn allogojn?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
lugar
... historiajn lokojn?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
lugar
... muzeojn?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
lugar

Circulando - Direções

Turnu maldekstre.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Dando direções
Turnu dekstre.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Dando direções
Iru rekte.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Dando direções
Reiru.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Dando direções
Haltu.
หยุด (yhood)
Dando direções
Iru al la___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Dando direções
Iru post la____.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Dando direções
Serku la___.
ระวัง___ (rawang____.)
Dando direções
montsuben
ลงเขา (long kao)
Dando direções
supren
ขึ้นเขา (kuen kao)
Dando direções
vojkruciĝo
สี่แยก (see yak)
Ponto de referência comum usado ao dar direções
trafiklumo
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Ponto de referência comum usado ao dar direções
parko
จอดรถ (jord-rod)
Ponto de referência comum usado ao dar direções

Circulando - Ônibus/Trem

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Perguntando onde comprar passagens
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Comprando uma passagem para um local específico
... solan bileton ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
bilhete só de ida
... revenan bileton ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
bilhete para ir e voltar
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
passagem para a primeira ou segunda classe
... tagbileton ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
bilhete válido para usar durante um dia inteiro
... semajnobileton ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
bilhete válido para usar durante uma semana inteira
... monatbileton ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
bilhete válido para usar durante um mês inteiro
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Perguntando sobre o preço das passagens para determinado local
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Reservando um determinado assento
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Perguntando se o ônibus ou o trem segue para determinado local
Kiom longe por atingi __[loko]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Perguntando sobre o tempo de viagem
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Perguntando quando um certo ônibus ou trem parte da estação
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Perguntando se o acento está vago
Tio estas mia sidloko.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Informando que você já estava previamente sentado neste local ou que reservou o assento

Circulando - Sinais

malferma
เปิด (perd)
A loja está aberta
ferma
ปิด (pid)
A loja está fechada
eniro
ทางเข้า (tang kao)
Sinal de entrada
eliro
ทางออก (tang-ork)
Sinal de saída
puŝu
ผลัก (pluk)
eltiru
ดึง (deung)
viroj
ผู้ชาย (pu-chy)
Banheiro masculino
virinoj
ผู้หญิง (pu-ying)
Banheiro feminino
Okupata
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotel lotado/banheiro ocupado
neokupata
ว่าง (wang)
Hotel com quartos disponíveis/banheiro vazio

Circulando - Táxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Perguntando pelo número de táxi de alguma companhia de taxista
Mi bezonas iri al __[loko]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Dizendo ao taxista aonde você quer ir
Kiom por iri al __[loko]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Perguntando quanto custa a tarifa do táxi para determinado local
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Pedindo para o taxista esperar por você enquanto você entrega alguma coisa/conversa com alguém
Sekvu tiun aŭton!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Usar caso você seja um agente secreto

Circulando - Aluguel de carro

Kie mi povas lui aŭton?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Perguntando onde você pode alugar um carro
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Especificando que tipo de carro você quer alugar
...por unu tago/semajno.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Especificando por quanto tempo você deseja alugar o carro
Mi volas plenan asekuron.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Obtendo o pacote de seguro máximo
Mi ne bezonas asekuron.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Não obter seguro algum
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Perguntando se você deve abastecer o carro antes de devolvê-lo
Kie estas la proksima benzinstacio?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Perguntando onde você encontra o posto de gasolina mais próximo
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Pedindo para registrar mais um motorista no contrato de aluguel
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Perguntando sobre os limites de velocidade da região
La benzinujo ne estas plena.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Reclamando que o tanque de gasolina do carro não está 100% cheio
La motoro faras strangan bruon.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Reclamando que há algum problema no motor do carro
La aŭto estas difektita.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Reclamando que o carro não está em boas condições