Tailandês | Guia de Frases - Viajar | Circulando

Circulando - Localização

Estoy perdido.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Sem saber onde você está
¿Me puede mostrar su ubicación en el mapa?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Perguntando por uma locação específica no mapa
¿En dónde puedo encontrar____?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Perguntando por um determinado local
... el sanitario/servicio de baño?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
instalações
... un banco/casa de cambio
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
instalações
... un hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
instalações
... gasolinera?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
instalações
... un hospital?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
instalações
... una farmacia?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
instalações
... una tienda departamental?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
instalações
... un supermercado?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
instalações
... la parada del autobús?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
instalações
... la estación del metro?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
instalações
... una oficina de información turística?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
instalações
... un cajero automático?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
instalações
¿Cómo llego a___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Pedindo por direções para um lugar específico
... al centro?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
lugar específico
... la estación del tren?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
lugar específico
... el aeropuerto?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
lugar específico
... la estación de policías?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
lugar específico
... la embajada de [país]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
a embaixada de um país específico
¿Me puede recomendar algún buen/a___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Pedindo recomendações de algum lugar específico
... bar?
...บาร์? (...bar?)
lugar
...café?
...คาเฟ่? (...cafe?)
lugar
... restaurante?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
lugar
... club nocturno?
...ผับ? (...pub?)
lugar
... hotel?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
lugar
... atracción turística?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
lugar
... sitio histórico?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
lugar
... museo?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
lugar

Circulando - Direções

Gire a la izquierda.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Dando direções
Gire a la derecha.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Dando direções
Siga derecho.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Dando direções
Regrese.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Dando direções
Pare.
หยุด (yhood)
Dando direções
Vaya hacia___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Dando direções
Pase el/la___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Dando direções
Ponga atención a___.
ระวัง___ (rawang____.)
Dando direções
cuesta abajo
ลงเขา (long kao)
Dando direções
cuesta arriba
ขึ้นเขา (kuen kao)
Dando direções
intersección
สี่แยก (see yak)
Ponto de referência comum usado ao dar direções
semáforos
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Ponto de referência comum usado ao dar direções
parque
จอดรถ (jord-rod)
Ponto de referência comum usado ao dar direções

Circulando - Ônibus/Trem

¿En dónde puedo comprar un boleto para el autobús/tren?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Perguntando onde comprar passagens
Me gustaría comprar un___ a___[ubicación].
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Comprando uma passagem para um local específico
... boleto sencillo...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
bilhete só de ida
... boleto de regreso...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
bilhete para ir e voltar
... primera clase/segunda clase
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
passagem para a primeira ou segunda classe
... pase por un día ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
bilhete válido para usar durante um dia inteiro
... pase semanal ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
bilhete válido para usar durante uma semana inteira
... pase mensual ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
bilhete válido para usar durante um mês inteiro
¿Cuánto cuesta un boleto a __[lugar]__?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Perguntando sobre o preço das passagens para determinado local
Me gustaría reservar un asiento (a un lado de la ventana).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Reservando um determinado assento
¿Éste autobús/tren se detiene en__[lugar]__ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Perguntando se o ônibus ou o trem segue para determinado local
¿Cuánto falta para llegar a__[lugar]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Perguntando sobre o tempo de viagem
¿A qué hora parte el tren/autobús hacia__[lugar]__?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Perguntando quando um certo ônibus ou trem parte da estação
¿Está ocupado éste asiento?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Perguntando se o acento está vago
Ese es mi asiento.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Informando que você já estava previamente sentado neste local ou que reservou o assento

Circulando - Sinais

abierto
เปิด (perd)
A loja está aberta
cerrado
ปิด (pid)
A loja está fechada
entrada
ทางเข้า (tang kao)
Sinal de entrada
salida
ทางออก (tang-ork)
Sinal de saída
empuje
ผลัก (pluk)
jale
ดึง (deung)
hombres/caballeros
ผู้ชาย (pu-chy)
Banheiro masculino
mujeres/damas
ผู้หญิง (pu-ying)
Banheiro feminino
lleno/ocupado
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotel lotado/banheiro ocupado
Habitaciones libres/desocupado
ว่าง (wang)
Hotel com quartos disponíveis/banheiro vazio

Circulando - Táxi

¿Conoce el número de algún servicio de taxis?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Perguntando pelo número de táxi de alguma companhia de taxista
Necesito ir a__[lugar]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Dizendo ao taxista aonde você quer ir
¿Cuál es el precio para ir a__[lugar]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Perguntando quanto custa a tarifa do táxi para determinado local
¿Puede esperar aquí por un momento?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Pedindo para o taxista esperar por você enquanto você entrega alguma coisa/conversa com alguém
¡Siga ese carro!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Usar caso você seja um agente secreto

Circulando - Aluguel de carro

¿En dónde puedo alquilar un automóvil?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Perguntando onde você pode alugar um carro
Me gustaría alquilar un coche/camioneta grande
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Especificando que tipo de carro você quer alugar
... por un día/una semana
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Especificando por quanto tempo você deseja alugar o carro
Quisiera un seguro de cobertura total.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Obtendo o pacote de seguro máximo
No necesito seguro.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Não obter seguro algum
¿Necesito entregar el coche con el tanque lleno?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Perguntando se você deve abastecer o carro antes de devolvê-lo
¿En dónde se encuentra la siguiente gasolinera?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Perguntando onde você encontra o posto de gasolina mais próximo
Me gustaría incluir un conductor extra
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Pedindo para registrar mais um motorista no contrato de aluguel
¿Cuál es la velocidad máxima en la ciudad o carreteras?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Perguntando sobre os limites de velocidade da região
El tanque no está lleno.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Reclamando que o tanque de gasolina do carro não está 100% cheio
El motor hace un sonido extraño.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Reclamando que há algum problema no motor do carro
El coche se encuentra dañado.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Reclamando que o carro não está em boas condições