Holandês | Guia de Frases - Negócios | Pedido

Pedido - Realizando

เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Wij overwegen de aanschaf van ...
Formal, tentativa
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Formal, muito polido
เราต้องการสั่งของ
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Formal, polido
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Formal, polido
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Formal, polido
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Formal, polido
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Formal, direto
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Formal, direto
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Formal, muito direto
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Formal, polido

Pedido - Confirmando

กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Formal, polido
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Formal, muito polido
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Formal, polido
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Formal, direto
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Formal, direto
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Formal, direto
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Formal, polido
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Formal, polido
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Formal, direto
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Formal, direto
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Formal, direto
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Formal, direto

Pedido - Alterando detalhes do pedido

มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Formal, polido
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Formal, polido
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Formal, polido
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Formal, polido
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Formal, polido

Pedido - Cancelando

เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Formal, muito polido
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Formal, muito polido
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Formal, polido
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Formal, polido
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Formal, polido
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Formal, direto
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Formal, direto
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Formal, muito direto
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Formal, muito direto