Tcheco | Guia de Frases - Negócios | Pedido

Pedido - Realizando

We are considering the purchase of…
Uvažujeme o koupi...
Formal, tentativa
We are pleased to place an order with your company for ...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Formal, muito polido
We would like to place an order.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Formal, polido
Enclosed is our firm order for…
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Formal, polido
Enclosed you will find our order.
V příloze najdete naší objednávku.
Formal, polido
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Formal, polido
We herewith place our order for…
Tímto zadáváme objednávku na...
Formal, direto
We intend to buy...from you.
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Formal, direto
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Formal, muito direto
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Formal, polido

Pedido - Confirmando

Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Formal, polido
Your order will be processed as quickly as possible.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Formal, muito polido
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Formal, polido
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Formal, direto
Enclosed you will find two copies of the contract.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Formal, direto
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Formal, direto
We hereby confirm your order.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Formal, polido
This is to confirm our verbal order dated…
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Formal, polido
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Formal, direto
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Formal, direto
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Formal, direto
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Formal, direto

Pedido - Alterando detalhes do pedido

Would it be possible to reduce our order from...to…
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Formal, polido
Would it be possible to increase our order from…to…
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Formal, polido
Would it be possible to delay the order until…
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Formal, polido
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Formal, polido
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Formal, polido

Pedido - Cancelando

We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formal, muito polido
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formal, muito polido
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Formal, polido
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Formal, polido
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Formal, polido
We would like to cancel our order. The order number is...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Formal, direto
We are forced to cancel our order due to...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Formal, direto
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Formal, muito direto
We see no other alternative but to cancel our order for…
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Formal, muito direto