Polonês | Guia de Frases - Negócios | Pedido

Pedido - Realizando

Estamos considerando adquirir...
Rozważamy możliwość zakupu...
Formal, tentativa
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Formal, muito polido
Quisiéramos hacer un pedido.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Formal, polido
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Załączamy nasze zamówienie na...
Formal, polido
Adjunto encontrará nuestro pedido...
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Formal, polido
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Formal, polido
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Formal, direto
Deseamos adquirir...
Chcemy zakupić u Państwa...
Formal, direto
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Formal, muito direto
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Formal, polido

Pedido - Confirmando

¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Formal, polido
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Formal, muito polido
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Formal, polido
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Formal, direto
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Formal, direto
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Formal, direto
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Formal, polido
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Formal, polido
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Formal, direto
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Formal, direto
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Formal, direto
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Formal, direto

Pedido - Alterando detalhes do pedido

¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Formal, polido
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Formal, polido
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Formal, polido
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Formal, polido
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Formal, polido

Pedido - Cancelando

Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Formal, muito polido
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Formal, muito polido
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Formal, polido
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Formal, polido
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Formal, polido
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Formal, direto
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Formal, direto
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Formal, muito direto
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Formal, muito direto