Inglês | Guia de Frases - Negócios | Fatura

Fatura - Demostrativo

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
For my services I kindly request the following payment…
Formal, muito polido
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Please find enclosed invoice no. … for …
Formal, polido
Proforma faktura bude poslána faxem.
The pro forma invoice will be faxed.
Formal, direto
Splatné ihned po obdržení zboží.
Payable immediately after the receipt of the goods.
Formal, direto
Celková splatná částka je...
The total amount payable is…
Formal, direto
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
It is our company policy to invoice only in Euros.
Formal, muito direto

Fatura - Lembrete

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
May we remind you that your payment for...is overdue.
Formal, muito polido
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Formal, polido
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Formal, polido
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Formal, polido
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Our records show that the invoice still has not been paid.
Formal, direto
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Please send your payment promptly.
Formal, direto
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
We have not yet received payment for…
Formal, muito direto
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Formal, muito direto
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Formal, polido