Inglês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Vážený pane prezidente,
Dear Mr. President,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Vážený pane,
Dear Sir,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Vážená paní,
Dear Madam,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dobrý den,
Dear Sirs,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Milý Johne Smith,
Dear John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Milý Johne,
Dear John,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Obracíme se na vás ohledně...
We are writing to you regarding…
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Píšeme vám ve spojitosti s...
We are writing in connection with ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
V návaznosti na...
Further to…
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
V návaznosti na...
With reference to…
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Píši vám, abych vás informoval o...
I am writing to enquire about…
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Píši Vám jménem...
I am writing to you on behalf of...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Vaše společnost mi byla doporučena...
Your company was highly recommended by…
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Vadilo by Vám, kdyby...
Would you mind if…
Requerimento formal, tentativa
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Would you be so kind as to…
Requerimento formal, tentativa
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
I would be most obliged if…
Requerimento formal, tentativa
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Requerimento formal, muito polido
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
I would be grateful if you could...
Requerimento formal, muito polido
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Would you please send me…
Requerimento formal, polido
Máme zájem o získání/obdržení...
We are interested in obtaining/receiving…
Requerimento formal, polido
Musím vás požádat, zda...
I must ask you whether...
Requerimento formal, polido
Mohl(a) byste doporučit...
Could you recommend…
Requerimento formal, direto
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Would you please send me…
Requerimento formal, direto
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
You are urgently requested to…
Requerimento formal, muito direto
Byli bychom vděční, kdyby...
We would be grateful if…
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Jaký je váš aktuální ceník pro...
What is your current list price for…
Requerimento formal específico, direto
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
We are interested in ... and we would like to know ...
Questionamento formal, direto
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
We understand from your advertisment that you produce…
Questionamento formal, direto
Naším záměrem je, aby ...
It is our intention to…
Declaração formal de intenção, direto
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
We carefully considered your proposal and…
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Je nám líto vás informovat, že...
We are sorry to inform you that…
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
Příloha je ve formátu...
The attachment is in...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formal, polido
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
For further information please consult our website at…
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, muito polido
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, muito polido
Děkuji Vám předem...
Thanking you in advance…
Formal, muito polido
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, muito polido
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, muito polido
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Please reply as soon as possible because…
Formal, polido
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, polido
Těším se na možnou spolupráci.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, polido
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Thank you for your help in this matter.
Formal, polido
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direto
Pokud budete potřebovat více informací...
If you require more information ...
Formal, direto
Vážíme si vaší práce.
We appreciate your business.
Formal, direto
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, muito direto
Těším se na Vaší odpověď.
I look forward to hearing from you soon.
Menos formal, polido
S pozdravem,
Yours faithfully,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Se srdečným pozdravem,
Yours sincerely,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
S úctou,
Respectfully yours,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Se srdečným pozdravem,
Kind/Best regards,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
S pozdravem, / Zdravím,
Regards,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos