Esperanto | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Vážený pane prezidente,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Vážený pane,
Estimata sinjoro,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Vážená paní,
Estimata sinjorino,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Vážený pane / Vážená paní,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dobrý den,
Estimataj sinjoroj,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Všem zainteresovaným stranám,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Vážený pane Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Vážená slečno Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Milý Johne Smith,
Estimata John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Milý Johne,
Estimata John
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Obracíme se na vás ohledně...
Ni skribas al vi pri...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Píšeme vám ve spojitosti s...
Ni skribas en rilato kun...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
V návaznosti na...
Plu al...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
V návaznosti na...
Kun referenco al...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Píši vám, abych vás informoval o...
Mi skribas por demandi pri...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Píši Vám jménem...
Mi skribas al vi nome de...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Vaše společnost mi byla doporučena...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Vadilo by Vám, kdyby...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Requerimento formal, tentativa
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Requerimento formal, tentativa
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Mi estus plej dankema, se...
Requerimento formal, tentativa
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Requerimento formal, muito polido
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Mi estus dankema, se vi povus...
Requerimento formal, muito polido
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Requerimento formal, polido
Máme zájem o získání/obdržení...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Requerimento formal, polido
Musím vás požádat, zda...
Mi devas peti vin, ĉu...
Requerimento formal, polido
Mohl(a) byste doporučit...
Ĉu vi rekomendas...
Requerimento formal, direto
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Requerimento formal, direto
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Vi urĝe petis al...
Requerimento formal, muito direto
Byli bychom vděční, kdyby...
Ni estus dankemaj, se...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Requerimento formal específico, direto
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Questionamento formal, direto
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Questionamento formal, direto
Naším záměrem je, aby ...
Ĝi estas nia intenco de...
Declaração formal de intenção, direto
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Je nám líto vás informovat, že...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
Příloha je ve formátu...
La alligiteco estas en...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formal, polido
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formal, muito polido
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formal, muito polido
Děkuji Vám předem...
Antaŭdankon…
Formal, muito polido
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formal, muito polido
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formal, muito polido
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formal, polido
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formal, polido
Těším se na možnou spolupráci.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formal, polido
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formal, polido
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formal, direto
Pokud budete potřebovat více informací...
Se vi bezonas plian informon...
Formal, direto
Vážíme si vaší práce.
Ni dankas pri via negoco.
Formal, direto
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formal, muito direto
Těším se na Vaší odpověď.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Menos formal, polido
S pozdravem,
Altestime,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Se srdečným pozdravem,
Altestime,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
S úctou,
Altestime,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Se srdečným pozdravem,
Ĉion bonan,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
S pozdravem, / Zdravím,
Ĉion bonan,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos