Português | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
เรียน ท่านผู้ชาย
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
เรียน ท่านผู้หญิง
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
ถึงท่านทั้งหลาย
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
A quem possa interessar,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
เรียน คุณสมิทธิ์
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
เรียน คุณสมิทธิ์
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
เรียน คุณสมิทธิ์
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
เรียน จอห์น
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Nós escrevemos a respeito de...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
เราเขียนติดต่อกับ...
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
เนื่องมาจาก...
A respeito de..
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
เขียนอ้างอิงถึง...
Com referência a...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Escrevo-lhe em nome de...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Requerimento formal, tentativa
คุณจะช่วยกรุณา...
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Requerimento formal, tentativa
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Requerimento formal, tentativa
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Requerimento formal, muito polido
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Requerimento formal, muito polido
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Requerimento formal, polido
เราสนใจที่จะรับ...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Requerimento formal, polido
ฉันต้องถามคุณว่า...
Devo perguntar-lhe se...
Requerimento formal, polido
คุณช่วยแนะนำ...
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Requerimento formal, direto
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Requerimento formal, direto
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Requerimento formal, muito direto
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Qual a lista atual de preços de...
Requerimento formal específico, direto
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Questionamento formal, direto
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Questionamento formal, direto
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
É a nossa intenção...
Declaração formal de intenção, direto
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Lamentamos informar que...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
O anexo está no formato...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Formal, polido
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formal, muito polido
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formal, muito polido
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Formal, muito polido
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formal, muito polido
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formal, muito polido
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formal, polido
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formal, polido
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Formal, polido
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formal, polido
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formal, direto
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Caso precise de maiores informações...
Formal, direto
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Nós prezamos o seu negócio.
Formal, direto
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formal, muito direto
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Espero ter notícias suas em breve.
Menos formal, polido
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Cordialmente,
Formal, destinatário de nome desconhecido
ด้วยความจริงใจ
Atenciosamente,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Com elevada estima,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
ด้วยความเคารพ
Lembranças,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
ด้วยความเคารพ
Abraços,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos