Chinês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Bäste herr ordförande,
尊敬的主席先生,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Bäste herrn,
尊敬的先生,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Bästa fru,
尊敬的女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Bästa herr/fru,
尊敬的先生/女士,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Bäste John,
亲爱的约翰,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Vi skriver till dig angående ...
我们就...一事给您写信
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Vi skriver i samband med ...
我们因...写这封信
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Vidare till ...
因贵公司...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Med hänvisning till ...
鉴于贵公司...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Jag skriver för att fråga om ...
我写信想询问关于...的信息
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
我代表...给您写信
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
...诚挚推荐贵公司
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Vi är tacksamma om du ...
请问您是否介意...
Requerimento formal, tentativa
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
您是否能够...
Requerimento formal, tentativa
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
如果您能...,我将不胜感激
Requerimento formal, tentativa
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Requerimento formal, muito polido
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
如果您能… ,我将非常感激
Requerimento formal, muito polido
Kunde du skicka mig ...
您能将…发送给我吗?
Requerimento formal, polido
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
我们对获得/接受...很有兴趣
Requerimento formal, polido
Jag måste fråga dig om ...
我必须问您是否...
Requerimento formal, polido
Skulle du kunna rekommendera ...
您能推荐...吗?
Requerimento formal, direto
Skulle du kunna skicka mig ...
您能将...发送给我吗?
Requerimento formal, direto
Vi ber dig omgående att ...
请您尽快按要求将...
Requerimento formal, muito direto
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
如果您能...,我们将不胜感激
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Vad är ert nuvarande listpris för ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Requerimento formal específico, direto
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Questionamento formal, direto
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Questionamento formal, direto
Vi har för avsikt att ...
我们的意向是...
Declaração formal de intenção, direto
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Vi beklagar att behöva meddela att ...
很抱歉地通知您...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
Den bifogade filen är i formatet ... .
附件是...格式的
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formal, polido
För mer information, se vår hemsida ...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, muito polido
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, muito polido
Tack på förhand...
提前谢谢您...
Formal, muito polido
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formal, muito polido
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, muito polido
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, polido
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, polido
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, polido
Tack för hjälpen med detta ärende.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, polido
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formal, direto
Om du behöver mer information ...
如果您需要更多信息...
Formal, direto
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direto
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, muito direto
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
期待着尽快得到您的回复。
Menos formal, polido
Med vänlig hälsning,
此致
Formal, destinatário de nome desconhecido
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Med vänlig hälsning,
肃然至上
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Vänliga hälsningar,
祝好
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Hälsningar,
祝好
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos