Tcheco | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Dear Mr. President,
Vážený pane prezidente,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Dear Sir,
Vážený pane,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Dear Madam,
Vážená paní,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dear Sirs,
Dobrý den,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Dear John,
Milý Johne,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
We are writing to you regarding…
Obracíme se na vás ohledně...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
We are writing in connection with ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Further to…
V návaznosti na...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
With reference to…
V návaznosti na...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
I am writing to enquire about…
Píši vám, abych vás informoval o...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
I am writing to you on behalf of...
Píši Vám jménem...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Your company was highly recommended by…
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Would you mind if…
Vadilo by Vám, kdyby...
Requerimento formal, tentativa
Would you be so kind as to…
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Requerimento formal, tentativa
I would be most obliged if…
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Requerimento formal, tentativa
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Requerimento formal, muito polido
I would be grateful if you could...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Requerimento formal, muito polido
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Requerimento formal, polido
We are interested in obtaining/receiving…
Máme zájem o získání/obdržení...
Requerimento formal, polido
I must ask you whether...
Musím vás požádat, zda...
Requerimento formal, polido
Could you recommend…
Mohl(a) byste doporučit...
Requerimento formal, direto
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Requerimento formal, direto
You are urgently requested to…
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Requerimento formal, muito direto
We would be grateful if…
Byli bychom vděční, kdyby...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
What is your current list price for…
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Requerimento formal específico, direto
We are interested in ... and we would like to know ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Questionamento formal, direto
We understand from your advertisment that you produce…
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Questionamento formal, direto
It is our intention to…
Naším záměrem je, aby ...
Declaração formal de intenção, direto
We carefully considered your proposal and…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
We are sorry to inform you that…
Je nám líto vás informovat, že...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
The attachment is in...
Příloha je ve formátu...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formal, polido
For further information please consult our website at…
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

If you need any additional assistance, please contact me.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formal, muito polido
If we can be of any further assistance, please let us know.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formal, muito polido
Thanking you in advance…
Děkuji Vám předem...
Formal, muito polido
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, muito polido
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formal, muito polido
Please reply as soon as possible because…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formal, polido
If you require any further information, feel free to contact me.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, polido
I look forward to the possibility of working together.
Těším se na možnou spolupráci.
Formal, polido
Thank you for your help in this matter.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formal, polido
I look forward to discussing this with you.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formal, direto
If you require more information ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formal, direto
We appreciate your business.
Vážíme si vaší práce.
Formal, direto
Please contact me - my direct telephone number is…
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formal, muito direto
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na Vaší odpověď.
Menos formal, polido
Yours faithfully,
S pozdravem,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Yours sincerely,
Se srdečným pozdravem,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Respectfully yours,
S úctou,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Regards,
S pozdravem, / Zdravím,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos