Holandês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Dear Mr. President,
Geachte heer President
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Dear Sir,
Geachte heer
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Dear John,
Beste Jan
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
We are writing to you regarding…
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
We are writing in connection with ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Further to…
Met betrekking tot ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
With reference to…
Ten aanzien van ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
I am writing to enquire about…
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
I am writing to you on behalf of...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Your company was highly recommended by…
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Would you mind if…
Zou u het erg vinden om ...
Requerimento formal, tentativa
Would you be so kind as to…
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Requerimento formal, tentativa
I would be most obliged if…
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Requerimento formal, tentativa
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Requerimento formal, muito polido
I would be grateful if you could...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Requerimento formal, muito polido
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Requerimento formal, polido
We are interested in obtaining/receiving…
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Requerimento formal, polido
I must ask you whether...
Ik zou u willen vragen, of ...
Requerimento formal, polido
Could you recommend…
Kunt u ... aanbevelen ...
Requerimento formal, direto
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Requerimento formal, direto
You are urgently requested to…
U wordt dringend verzocht ...
Requerimento formal, muito direto
We would be grateful if…
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
What is your current list price for…
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Requerimento formal específico, direto
We are interested in ... and we would like to know ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Questionamento formal, direto
We understand from your advertisment that you produce…
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Questionamento formal, direto
It is our intention to…
Het is ons oogmerk om ...
Declaração formal de intenção, direto
We carefully considered your proposal and…
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
We are sorry to inform you that…
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
The attachment is in...
De bijlage is in ... formaat.
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formal, polido
For further information please consult our website at…
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

If you need any additional assistance, please contact me.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, muito polido
If we can be of any further assistance, please let us know.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, muito polido
Thanking you in advance…
Bij voorbaat dank.
Formal, muito polido
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, muito polido
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, muito polido
Please reply as soon as possible because…
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, polido
If you require any further information, feel free to contact me.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, polido
I look forward to the possibility of working together.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, polido
Thank you for your help in this matter.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, polido
I look forward to discussing this with you.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, direto
If you require more information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, direto
We appreciate your business.
Wij waarderen u als klant.
Formal, direto
Please contact me - my direct telephone number is…
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, muito direto
I look forward to hearing from you soon.
Ik hoor graag van u.
Menos formal, polido
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Respectfully yours,
Hoogachtend,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Regards,
Groeten,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos