Tcheco | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Vážený pane prezidente,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Estimata sinjoro,
Vážený pane,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Estimata sinjorino,
Vážená paní,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Estimata sinjoro/sinjorino,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Estimataj sinjoroj,
Dobrý den,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Al kiu ĝi povas koncerni,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Estimata sinjoro Smith,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Estimata John Smith,
Milý Johne Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Estimata John
Milý Johne,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Ni skribas al vi pri...
Obracíme se na vás ohledně...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Ni skribas en rilato kun...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Plu al...
V návaznosti na...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Kun referenco al...
V návaznosti na...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Mi skribas por demandi pri...
Píši vám, abych vás informoval o...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Mi skribas al vi nome de...
Píši Vám jménem...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vadilo by Vám, kdyby...
Requerimento formal, tentativa
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Requerimento formal, tentativa
Mi estus plej dankema, se...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Requerimento formal, tentativa
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Requerimento formal, muito polido
Mi estus dankema, se vi povus...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Requerimento formal, muito polido
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Requerimento formal, polido
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Máme zájem o získání/obdržení...
Requerimento formal, polido
Mi devas peti vin, ĉu...
Musím vás požádat, zda...
Requerimento formal, polido
Ĉu vi rekomendas...
Mohl(a) byste doporučit...
Requerimento formal, direto
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Requerimento formal, direto
Vi urĝe petis al...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Requerimento formal, muito direto
Ni estus dankemaj, se...
Byli bychom vděční, kdyby...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Kio estas via nuna prezolisto por...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Requerimento formal específico, direto
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Questionamento formal, direto
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Questionamento formal, direto
Ĝi estas nia intenco de...
Naším záměrem je, aby ...
Declaração formal de intenção, direto
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Je nám líto vás informovat, že...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
La alligiteco estas en...
Příloha je ve formátu...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formal, polido
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formal, muito polido
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formal, muito polido
Antaŭdankon…
Děkuji Vám předem...
Formal, muito polido
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, muito polido
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formal, muito polido
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formal, polido
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, polido
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Těším se na možnou spolupráci.
Formal, polido
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formal, polido
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formal, direto
Se vi bezonas plian informon...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formal, direto
Ni dankas pri via negoco.
Vážíme si vaší práce.
Formal, direto
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formal, muito direto
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Těším se na Vaší odpověď.
Menos formal, polido
Altestime,
S pozdravem,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Altestime,
Se srdečným pozdravem,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Altestime,
S úctou,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Ĉion bonan,
Se srdečným pozdravem,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Ĉion bonan,
S pozdravem, / Zdravím,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos