Tailandês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Estimata Sinjoro Prezidanto,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Estimata sinjoro,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Estimata sinjorino,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Estimata sinjoro/sinjorino,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Estimataj sinjoroj,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Al kiu ĝi povas koncerni,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Estimata sinjoro Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Estimata John Smith,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Estimata John
เรียน จอห์น
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Ni skribas al vi pri...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Ni skribas en rilato kun...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Plu al...
เนื่องมาจาก...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Kun referenco al...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Mi skribas por demandi pri...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Mi skribas al vi nome de...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Ĉu vi kontraŭus, se...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Requerimento formal, tentativa
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
คุณจะช่วยกรุณา...
Requerimento formal, tentativa
Mi estus plej dankema, se...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Requerimento formal, tentativa
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Requerimento formal, muito polido
Mi estus dankema, se vi povus...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Requerimento formal, muito polido
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Requerimento formal, polido
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
เราสนใจที่จะรับ...
Requerimento formal, polido
Mi devas peti vin, ĉu...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Requerimento formal, polido
Ĉu vi rekomendas...
คุณช่วยแนะนำ...
Requerimento formal, direto
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Requerimento formal, direto
Vi urĝe petis al...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Requerimento formal, muito direto
Ni estus dankemaj, se...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Kio estas via nuna prezolisto por...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Requerimento formal específico, direto
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Questionamento formal, direto
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Questionamento formal, direto
Ĝi estas nia intenco de...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Declaração formal de intenção, direto
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Ni bedaŭras informi vin, ke...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
La alligiteco estas en...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formal, polido
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formal, muito polido
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formal, muito polido
Antaŭdankon…
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formal, muito polido
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formal, muito polido
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formal, muito polido
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formal, polido
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formal, polido
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formal, polido
Dankon pro via helpo en tiu afero.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formal, polido
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formal, direto
Se vi bezonas plian informon...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formal, direto
Ni dankas pri via negoco.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formal, direto
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formal, muito direto
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Menos formal, polido
Altestime,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formal, destinatário de nome desconhecido
Altestime,
ด้วยความจริงใจ
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Altestime,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Ĉion bonan,
ด้วยความเคารพ
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Ĉion bonan,
ด้วยความเคารพ
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos