Sueco | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Bäste herr ordförande,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Estimata sinjorino,
Bästa fru,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr/fru,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Estimata John Smith,
Bäste John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Estimata John
Bäste John,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver till dig angående ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i samband med ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Plu al...
Vidare till ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Kun referenco al...
Med hänvisning till ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Mi skribas por demandi pri...
Jag skriver för att fråga om ...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Mi skribas al vi nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vi är tacksamma om du ...
Requerimento formal, tentativa
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Requerimento formal, tentativa
Mi estus plej dankema, se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Requerimento formal, tentativa
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Requerimento formal, muito polido
Mi estus dankema, se vi povus...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Requerimento formal, muito polido
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunde du skicka mig ...
Requerimento formal, polido
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Requerimento formal, polido
Mi devas peti vin, ĉu...
Jag måste fråga dig om ...
Requerimento formal, polido
Ĉu vi rekomendas...
Skulle du kunna rekommendera ...
Requerimento formal, direto
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Skulle du kunna skicka mig ...
Requerimento formal, direto
Vi urĝe petis al...
Vi ber dig omgående att ...
Requerimento formal, muito direto
Ni estus dankemaj, se...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Kio estas via nuna prezolisto por...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Requerimento formal específico, direto
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Questionamento formal, direto
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Questionamento formal, direto
Ĝi estas nia intenco de...
Vi har för avsikt att ...
Declaração formal de intenção, direto
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
La alligiteco estas en...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formal, polido
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
För mer information, se vår hemsida ...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, muito polido
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, muito polido
Antaŭdankon…
Tack på förhand...
Formal, muito polido
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, muito polido
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formal, muito polido
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, polido
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, polido
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formal, polido
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, polido
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direto
Se vi bezonas plian informon...
Om du behöver mer information ...
Formal, direto
Ni dankas pri via negoco.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formal, direto
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, muito direto
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Menos formal, polido
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Altestime,
Med vänliga hälsningar,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Ĉion bonan,
Vänliga hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Ĉion bonan,
Hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos