Polonês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Szanowny Panie Prezydencie,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Estimata sinjoro,
Szanowny Panie,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Estimata sinjorino,
Drogi/Szanowny Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Estimata sinjoro/sinjorino,
Szanowni Państwo,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Estimataj sinjoroj,
Szanowni Państwo,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Al kiu ĝi povas koncerni,
Szanowni Państwo,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Estimata sinjoro Smith,
Szanowny Panie,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Estimata John Smith,
Szanowny Panie,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Estimata John
Drogi Tomaszu,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Ni skribas al vi pri...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Ni skribas en rilato kun...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Plu al...
W nawiązaniu do...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Kun referenco al...
Nawiązując do...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Mi skribas por demandi pri...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Mi skribas al vi nome de...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Ĉu vi kontraŭus, se...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Requerimento formal, tentativa
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Requerimento formal, tentativa
Mi estus plej dankema, se...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Requerimento formal, tentativa
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Requerimento formal, muito polido
Mi estus dankema, se vi povus...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Requerimento formal, muito polido
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Requerimento formal, polido
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Requerimento formal, polido
Mi devas peti vin, ĉu...
Chciałbym zapytać, czy...
Requerimento formal, polido
Ĉu vi rekomendas...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Requerimento formal, direto
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Requerimento formal, direto
Vi urĝe petis al...
Proszę o pilne przesłanie mi...
Requerimento formal, muito direto
Ni estus dankemaj, se...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Kio estas via nuna prezolisto por...
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Requerimento formal específico, direto
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Questionamento formal, direto
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Questionamento formal, direto
Ĝi estas nia intenco de...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Declaração formal de intenção, direto
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Z przykrością informujemy, że...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
La alligiteco estas en...
Załącznik jest w formacie...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formal, polido
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formal, muito polido
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formal, muito polido
Antaŭdankon…
Z góry dziękuję...
Formal, muito polido
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, muito polido
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formal, muito polido
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formal, polido
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formal, polido
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formal, polido
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formal, polido
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formal, direto
Se vi bezonas plian informon...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formal, direto
Ni dankas pri via negoco.
Doceniamy Państwa pracę.
Formal, direto
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formal, muito direto
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Czekam na Pana odpowiedź.
Menos formal, polido
Altestime,
Z wyrazami szacunku,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Altestime,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Altestime,
Z poważaniem,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Ĉion bonan,
Pozdrawiam serdecznie,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Ĉion bonan,
Pozdrawiam,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos