Chinês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Estimata Sinjoro Prezidanto,
尊敬的主席先生,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Estimata sinjoro,
尊敬的先生,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Estimata sinjorino,
尊敬的女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Estimata sinjoro/sinjorino,
尊敬的先生/女士,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Estimataj sinjoroj,
尊敬的先生们,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Al kiu ĝi povas koncerni,
尊敬的收信人,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Estimata sinjoro Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Estimata John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Estimata John
亲爱的约翰,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Ni skribas al vi pri...
我们就...一事给您写信
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Ni skribas en rilato kun...
我们因...写这封信
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Plu al...
因贵公司...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Kun referenco al...
鉴于贵公司...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Mi skribas por demandi pri...
我写信想询问关于...的信息
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Mi skribas al vi nome de...
我代表...给您写信
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
...诚挚推荐贵公司
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Ĉu vi kontraŭus, se...
请问您是否介意...
Requerimento formal, tentativa
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
您是否能够...
Requerimento formal, tentativa
Mi estus plej dankema, se...
如果您能...,我将不胜感激
Requerimento formal, tentativa
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Requerimento formal, muito polido
Mi estus dankema, se vi povus...
如果您能… ,我将非常感激
Requerimento formal, muito polido
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将…发送给我吗?
Requerimento formal, polido
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
我们对获得/接受...很有兴趣
Requerimento formal, polido
Mi devas peti vin, ĉu...
我必须问您是否...
Requerimento formal, polido
Ĉu vi rekomendas...
您能推荐...吗?
Requerimento formal, direto
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将...发送给我吗?
Requerimento formal, direto
Vi urĝe petis al...
请您尽快按要求将...
Requerimento formal, muito direto
Ni estus dankemaj, se...
如果您能...,我们将不胜感激
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Kio estas via nuna prezolisto por...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Requerimento formal específico, direto
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Questionamento formal, direto
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Questionamento formal, direto
Ĝi estas nia intenco de...
我们的意向是...
Declaração formal de intenção, direto
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Ni bedaŭras informi vin, ke...
很抱歉地通知您...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
La alligiteco estas en...
附件是...格式的
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formal, polido
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, muito polido
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, muito polido
Antaŭdankon…
提前谢谢您...
Formal, muito polido
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formal, muito polido
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, muito polido
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, polido
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, polido
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, polido
Dankon pro via helpo en tiu afero.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, polido
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formal, direto
Se vi bezonas plian informon...
如果您需要更多信息...
Formal, direto
Ni dankas pri via negoco.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direto
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, muito direto
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
期待着尽快得到您的回复。
Menos formal, polido
Altestime,
此致
Formal, destinatário de nome desconhecido
Altestime,
此致
敬礼
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Altestime,
肃然至上
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Ĉion bonan,
祝好
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Ĉion bonan,
祝好
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos