Vietnamita | Guia de Frases - Negócios | Carta

Carta - Endereço

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de endereço nos E.U.A.:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação do estado + código postal
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de endereço britânico e irlandês:
nome do destinatário
nome da empresa
número do endereço + nome da rua
nome da cidade
código postal
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de endereço canadense:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação da província + código postal
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de endereço australiano:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da província
nome da cidade + código postal
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de endereço na Nova Zelândia:
nome do destinatário
nome da empresa
número + nome da rua
nome do subúrbio/número da estrada
caixa postal
nome da cidade + código postal
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Formato de endereço no Brasil:
nome do destinatário
nome da empresa
nome da rua e número do endereço
bairro
nome da cidade - sigla do estado
código postal

Carta - Introdução

Geachte heer President
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Muito formal, o destinatário possui titulação especial que deve ser utilizada no lugar do seu nome
Geachte heer
Thưa ông,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Geachte mevrouw
Thưa bà,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Geachte heer, mevrouw
Thưa ông/bà,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Geachte dames en heren
Thưa các ông bà,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Geachte dames en heren
Thưa ông/bà,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Geachte heer Jansen
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Beste meneer Jansen
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Beste Jan
Gửi ông A,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Wij schrijven u in verband met ...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Met betrekking tot ...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Ten aanzien van ...
Về việc/vấn đề...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Tôi viết thư này để nói về...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Ik schrijf u uit naam van ...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formal, maneira polida de introdução

Carta - Corpo principal

Zou u het erg vinden om ...
Liệu ông/bà có phiền...
Requerimento formal, tentativa
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Requerimento formal, tentativa
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Requerimento formal, tentativa
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Requerimento formal, muito polido
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Requerimento formal, muito polido
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Requerimento formal, polido
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Requerimento formal, polido
Ik zou u willen vragen, of ...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Requerimento formal, polido
Kunt u ... aanbevelen ...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Requerimento formal, direto
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Ông/bà vui lòng gửi...
Requerimento formal, direto
U wordt dringend verzocht ...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Requerimento formal, muito direto
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Requerimento formal específico, direto
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Questionamento formal, direto
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Questionamento formal, direto
Het is ons oogmerk om ...
Chúng tôi dự định...
Declaração formal de intenção, direto
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formal, leva a uma decisão referente a um negócio
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio

Carta - Desfecho

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, muito polido
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formal, muito polido
Bij voorbaat dank.
Xin chân thành cảm ơn...
Formal, muito polido
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formal, muito polido
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formal, muito polido
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formal, polido
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, polido
Ik verheug mij op de samenwerking.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formal, polido
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formal, polido
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formal, direto
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formal, direto
Wij waarderen u als klant.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formal, direto
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formal, muito direto
Ik hoor graag van u.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Menos formal, polido
Met vriendelijke groet,
Kính thư,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Met vriendelijke groet,
Kính thư,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Hoogachtend,
Trân trọng,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Met de beste groeten,
Thân ái,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Groeten,
Thân ái,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos