Tcheco | Guia de Frases - Negócios | Carta

Carta - Endereço

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de endereço nos E.U.A.:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação do estado + código postal
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de endereço britânico e irlandês:
nome do destinatário
nome da empresa
número do endereço + nome da rua
nome da cidade
código postal
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de endereço canadense:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação da província + código postal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de endereço australiano:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da província
nome da cidade + código postal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de endereço na Nova Zelândia:
nome do destinatário
nome da empresa
número + nome da rua
nome do subúrbio/número da estrada
caixa postal
nome da cidade + código postal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato de endereço no Brasil:
nome do destinatário
nome da empresa
nome da rua e número do endereço
bairro
nome da cidade - sigla do estado
código postal

Carta - Introdução

Kara Sinjoro Prezidanto,
Vážený pane prezidente,
Muito formal, o destinatário possui titulação especial que deve ser utilizada no lugar do seu nome
Estimata sinjoro,
Vážený pane,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Estimata sinjorino,
Vážená paní,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Estimata sinjoro/sinjorino,
Vážený pane/Vážená paní,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Estimataj sinjoroj,
Dobrý den,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Al kiu ĝi povas koncerni,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Estimata sinjoro Smith,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Estimata John Smith,
Milý Johne Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Estimata John,
Milý Johne,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Ni skribas al vi pri...
Obracíme se na vás ohledně...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Ni skribas en rilato kun...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Plu al...
V návaznosti na...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Kun referenco al...
V návaznosti na...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Mi skribas por demandi pri...
Píši vám, abych vás informoval o...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Mi skribas al vi nome de...
Píši Vám jménem...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formal, maneira polida de introdução

Carta - Corpo principal

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vadilo by Vám, kdyby...
Requerimento formal, tentativa
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Requerimento formal, tentativa
Mi estus plej dankema, se...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Requerimento formal, tentativa
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Requerimento formal, muito polido
Mi estus dankema, se vi povus...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Requerimento formal, muito polido
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Requerimento formal, polido
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Máme zájem o získání/obdržení...
Requerimento formal, polido
Mi devas peti vin, ĉu...
Musím vás požádat, zda...
Requerimento formal, polido
Ĉu vi povas rekomendi...
Mohl(a) byste doporučit...
Requerimento formal, direto
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Requerimento formal, direto
Vi estas urĝe petita al...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Requerimento formal, muito direto
Ni estus dankemaj, se...
Byli bychom vděční, kdyby...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Kio estas via nuna listoprezo por...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Requerimento formal específico, direto
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Questionamento formal, direto
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Questionamento formal, direto
Ĝi estas nia intenco...
Naším záměrem je, aby...
Declaração formal de intenção, direto
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formal, leva a uma decisão referente a um negócio
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Je nám líto vás informovat, že...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio

Carta - Desfecho

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formal, muito polido
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formal, muito polido
Antaŭdankon…
Děkuji Vám předem...
Formal, muito polido
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, muito polido
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formal, muito polido
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formal, polido
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, polido
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Těším se na možnou spolupráci.
Formal, polido
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formal, polido
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formal, direto
Se vi bezonas pli informon...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formal, direto
Ni dankas vian negocon.
Vážíme si vaší práce.
Formal, direto
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formal, muito direto
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Těším se na Vaší odpověď.
Menos formal, polido
Altestime,
S pozdravem,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Altestime,
Se srdečným pozdravem,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Altestime,
S úctou,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Ĉion bonan,
Se srdečným pozdravem,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Ĉion bonan,
S pozdravem, / Zdravím,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos