Sueco | Guia de Frases - Negócios | Carta

Carta - Endereço

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Formato de endereço nos E.U.A.:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação do estado + código postal
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de endereço britânico e irlandês:
nome do destinatário
nome da empresa
número do endereço + nome da rua
nome da cidade
código postal
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de endereço canadense:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação da província + código postal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de endereço australiano:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da província
nome da cidade + código postal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de endereço na Nova Zelândia:
nome do destinatário
nome da empresa
número + nome da rua
nome do subúrbio/número da estrada
caixa postal
nome da cidade + código postal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Formato de endereço no Brasil:
nome do destinatário
nome da empresa
nome da rua e número do endereço
bairro
nome da cidade - sigla do estado
código postal

Carta - Introdução

Kara Sinjoro Prezidanto,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Muito formal, o destinatário possui titulação especial que deve ser utilizada no lugar do seu nome
Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Estimata sinjorino,
Bästa fru,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr eller fru,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Estimata John Smith,
Bäste John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Estimata John,
Bäste John,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver till er angående ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i samband med ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Plu al...
Vidare till ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Kun referenco al...
Med hänvisning till ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Mi skribas por demandi pri...
Jag skriver för att fråga om ...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Mi skribas al vi nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, maneira polida de introdução

Carta - Corpo principal

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Requerimento formal, tentativa
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Requerimento formal, tentativa
Mi estus plej dankema, se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Requerimento formal, tentativa
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Requerimento formal, muito polido
Mi estus dankema, se vi povus...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Requerimento formal, muito polido
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Requerimento formal, polido
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Requerimento formal, polido
Mi devas peti vin, ĉu...
Jag måste fråga er om/angående ...
Requerimento formal, polido
Ĉu vi povas rekomendi...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Requerimento formal, direto
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Requerimento formal, direto
Vi estas urĝe petita al...
Vi ber er omgående att ...
Requerimento formal, muito direto
Ni estus dankemaj, se...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Kio estas via nuna listoprezo por...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Requerimento formal específico, direto
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Questionamento formal, direto
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Questionamento formal, direto
Ĝi estas nia intenco...
Vi har för avsikt att ...
Declaração formal de intenção, direto
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, leva a uma decisão referente a um negócio
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio

Carta - Desfecho

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, muito polido
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, muito polido
Antaŭdankon…
Tack på förhand...
Formal, muito polido
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, muito polido
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formal, muito polido
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, polido
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formal, polido
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formal, polido
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, polido
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direto
Se vi bezonas pli informon...
Om ni behöver mer information ...
Formal, direto
Ni dankas vian negocon.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formal, direto
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, muito direto
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Menos formal, polido
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Altestime,
Med vänliga hälsningar,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Ĉion bonan,
Vänliga hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Ĉion bonan,
Hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos