Polonês | Guia de Frases - Negócios | Carta

Carta - Endereço

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de endereço nos E.U.A.:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação do estado + código postal
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de endereço britânico e irlandês:
nome do destinatário
nome da empresa
número do endereço + nome da rua
nome da cidade
código postal
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de endereço canadense:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação da província + código postal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de endereço australiano:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da província
nome da cidade + código postal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de endereço na Nova Zelândia:
nome do destinatário
nome da empresa
número + nome da rua
nome do subúrbio/número da estrada
caixa postal
nome da cidade + código postal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Formato de endereço no Brasil:
nome do destinatário
nome da empresa
nome da rua e número do endereço
bairro
nome da cidade - sigla do estado
código postal

Carta - Introdução

Kara Sinjoro Prezidanto,
Szanowny Panie Prezydencie,
Muito formal, o destinatário possui titulação especial que deve ser utilizada no lugar do seu nome
Estimata sinjoro,
Szanowny Panie,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Estimata sinjorino,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Estimata sinjoro/sinjorino,
Szanowni Państwo,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Estimataj sinjoroj,
Szanowni Państwo,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Al kiu ĝi povas koncerni,
Szanowni Państwo,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Estimata sinjoro Smith,
Szanowny Panie,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Estimata John Smith,
Szanowny Panie,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Estimata John,
Drogi Tomaszu,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Ni skribas al vi pri...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Ni skribas en rilato kun...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Plu al...
W nawiązaniu do...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Kun referenco al...
Nawiązując do...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Mi skribas por demandi pri...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Mi skribas al vi nome de...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formal, maneira polida de introdução

Carta - Corpo principal

Ĉu vi kontraŭus, se...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Requerimento formal, tentativa
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Requerimento formal, tentativa
Mi estus plej dankema, se...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Requerimento formal, tentativa
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Requerimento formal, muito polido
Mi estus dankema, se vi povus...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Requerimento formal, muito polido
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Requerimento formal, polido
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Requerimento formal, polido
Mi devas peti vin, ĉu...
Chciałbym zapytać, czy...
Requerimento formal, polido
Ĉu vi povas rekomendi...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Requerimento formal, direto
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Requerimento formal, direto
Vi estas urĝe petita al...
Proszę o pilne...
Requerimento formal, muito direto
Ni estus dankemaj, se...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Kio estas via nuna listoprezo por...
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Requerimento formal específico, direto
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Questionamento formal, direto
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Questionamento formal, direto
Ĝi estas nia intenco...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Declaração formal de intenção, direto
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formal, leva a uma decisão referente a um negócio
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Z przykrością informujemy, że...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio

Carta - Desfecho

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, muito polido
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, muito polido
Antaŭdankon…
Z góry dziękuję...
Formal, muito polido
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, muito polido
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formal, muito polido
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formal, polido
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formal, polido
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Formal, polido
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formal, polido
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formal, direto
Se vi bezonas pli informon...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formal, direto
Ni dankas vian negocon.
Doceniamy Państwa pracę.
Formal, direto
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formal, muito direto
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Czekam na Pana odpowiedź.
Menos formal, polido
Altestime,
Z wyrazami szacunku,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Altestime,
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Altestime,
Z poważaniem,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Ĉion bonan,
Pozdrawiam serdecznie,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Ĉion bonan,
Pozdrawiam,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos