Inglês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Vážený pane,
Dear Sir,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Vážená paní,
Dear Madam,
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dobrý den,
Dear Sirs,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
... vynikal(a) v... .
...distinguished himself / herself by…
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
His / her greatest talent is / lies in…
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
On/ona řeší problémy efektivně.
He / she is a creative problem-solver.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
He / she has a broad range of skills.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
He / she handles responsibility well.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
On/ona má obsáhnou znalost...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
On/ona je iniciativní v... .
He / she always takes an active role in… .
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
His / her main responsibilities were…
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
His / her weekly tasks involved…
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Usada para avaliar um candidato positivamente
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Usada para avaliar positivamente um candidato
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Usada para avaliar positivamente um candidato
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Usada para avaliar negativamente um candidato
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva