Alemão | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Vážený pane,
Sehr geehrter Herr,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Vážená paní,
Sehr geehrte Frau,
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Vážený pane / Vážená paní,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dobrý den,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Všem zainteresovaným stranám,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Vážený pane Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Vážená slečno Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
... vynikal(a) v... .
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
On/ona řeší problémy efektivně.
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
On/ona má obsáhnou znalost...
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
On/ona je iniciativní v... .
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Usada para avaliar um candidato positivamente
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Usada para avaliar positivamente um candidato
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
Usada para avaliar positivamente um candidato
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Usada para avaliar negativamente um candidato
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva