Tailandês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
เรียน ท่าน
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
้เรียน ท่าน
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
เรียนท่านผู้ชาย/ท่านผู้หญิง
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
A quem possa interessar,
ถึงบุุคคลที่ไม่ทราบชื่อ
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
เรียน คุณ สมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
เรียน คุณ สมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
É com satisfação que forneço referências sobre...
ฉันรู้สึกยินดีที่จะถูกเรียกให้เป็นตัวแทนของ...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
ฉันได้รู้จักกับ...ใน...เมื่อเขาเข้าร่วม...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
...ได้ขอร้องให้ฉันเขียนจดหมายเพื่อให้ใบสมัครของเขาน่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับ...ฉันยินดีมากที่จะทำเช่นนั้น
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
ฉันเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้เป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงานของ...ตั้งแต่...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
ฉันยินดีเป็นอย่างมากที่จะเขียนจดหมายรับรองให้แก่... ในจดหมายฉบับนี้ฉันขอแสดงความนับถือและความพึงพอใจให้แก่บุคคลที่อุทิศตนให้แก่บริษัทของฉัน
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
ฉันไม่รู้สึกลังเลในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...เลย
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
ได้รู้จัก...ตั้งแต่...เมื่อเขา/เธอสมัครเข้าคลาสเรียนของฉัน/ได้เข้าทำงานที่...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
ฉันได้รู้จัก...มาทั้งหมด...เดือน/ปีในฐานะของ...ที่...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
ฉันเป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงาน/อาจารย์ตั้งแต่...ถึง...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
...ได้ทำงานกับฉันในหลากหลายโครงการในฐานะ...และวัดจากผลงานของเขา/เธอ ฉันสามารถจัดอันดับให้เขา/เธอเป็น...ที่ดีที่สุดที่เราเคยมีมา
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
ตั้งแต่การเริ่มต้นการทำงาน ฉันคิดว่าเขา/เธอนั้นเป็นคนที่...
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
... distinguiu-se por ...
...จัดเขา/เธอโดยจำแนกจาก...
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
O seu maior talento é ...
ความสามารถพิเศษของเขา/เธอนั้นอยู่ที่...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
เขา/เธอนั้นมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
เขา/เธอมีความสามารถหลากหลายเป็นอย่างมาก
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
เขา/เธอสามารถสื่อสารได้อย่างแจ่มชัด
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
เขา/เธอมีความรับผิดชอบ
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
เขา/เธอมีความรู้กว้างขวางมากเกี่ยวกับ...
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
เขาสามารถจับแนวคิดได้อย่างรวดเร็วและยอมรับคำติชมเกี่ยวกับผลงานของเขา
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
ฉันต้องการจะกล่าวตรงนี้ว่า...นั้นมีทักษะในการ...
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
ความสามารถของเขาและเธอในการ...นั้นมีค่าเป็นอย่างมาก
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
เขาและเธอมีบทบาทเป็นอย่างมากในการ...
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
เขา/เธอทำงานเสร็จตามเวลา เมื่อเขา/เธอมีคำถามเกี่ยวกับงาน เขาและเธอจะถามและแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
ในระหว่างที่เขาและเธอทำงานกับเรา ความรับผิดชอบของเขาประกอบไปด้วย...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
Suas principais responsabilidades eram...
ความรับผิดชอบหลักๆของเขา/เธอคือ...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Suas tarefas semanais consistiam em ...
งานทุกอาทิตย์ของเขาประกอบไปด้วย...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
ฉันอยากจะพูดว่าฉันมีความสนุกสนานเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับ...เขา/เธอนั้นเป็นคนฉลาด จริงใจและเชื่อถือได้
Usada para avaliar um candidato positivamente
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
ผลงานของเขา/เธอในบริษัทนี้นั้นดีเป็นอย่างมากซึ่งนั้นเป็นสิ่งบ่งชี้ที่บอกว่าเขาเป็นบุคคลที่มีค่าในบริษัทของคุณ
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
ในความคิดเห็นของฉัน ...เป็นคนที่ทำงานหนักที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับงานที่ทำ
Usada para avaliar positivamente um candidato
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
...ได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องๆเรื่องมาก
Usada para avaliar positivamente um candidato
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
จุดอ่อนที่ฉันสังเกตได้จากผลงานของเขาคือ...
Usada para avaliar negativamente um candidato
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
ฉันเชื่อว่า...ฉันมีความสามารถเหนือผู้สมัครคนอื่นๆเพราะ...
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
...จะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมของคุณเป็นอย่างมาก ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันได้
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
ฉันแนะนำ...เป็นอย่างมาก เขา/เธอจะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมเป็นอย่างมาก
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
ฉันมีความมั่นใจว่า...จะเป็นคนที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ฉันแนะนำเขา/เธอเป็นอย่างสูง
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
ฉันได้ทำการเขียนรับรองเขาอย่างดีเยี่ยม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
ฉันมีความคิดว่าความสามารถของเขาในการ...นั้นเป็นจุดแข็งของเขาที่ทำให้เขาสามารถสานต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยของคุณ ซึ่งเป็นสถานที่เขาสามารถพัฒนาความสามารถของเขาได้
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
มันเป็นความพึงพอใจของฉันเป็นอย่างมากที่จะรับรองเขา ฉันหวังว่าข้อมูลเหล่านี้นั้นจะมีประโยชน์สำหรับคุณ
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
ฉันแนะนำ....อย่างเต็มหัวใจ เนื่องจากเขาเป็นคนที่มีความสามารถเป็นอย่างมาก
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
น้อยคนมากที่ฉันจะแนะนำหรืออ้างอิงให้แก่ใครสักคน แต่ในกรณีของ....แล้วนั้นเป็นข้อยกเว้น
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
ฉันนับถือ...ในฐานะเพื่อนร่วมงาน แต่ฉันสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาว่า ฉันไม่สามารถแนะนำเขาหรือเธอเข้าทำงานในบริษัทของคุณ
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
ฉันจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมจากคุณ
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
คุณสามารถติดต่อฉันได้โดยจดหมาย/อีเมลถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
Usada para encerrar uma carta de referência positiva