Inglês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Szanowny Panie,
Dear Sir,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Szanowna Pani,
Dear Madam,
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Z przyjemnością udzielę referencji ...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Znam ... od... i jako... w...
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
...wyróżniał/-a się...
...distinguished himself / herself by…
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
His / her greatest talent is / lies in…
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
He / she is a creative problem-solver.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
...posiada wiele różnych umiejętności.
He / she has a broad range of skills.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
He / she handles responsibility well.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
... posiada szeroką wiedzę...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
Zawsze bierze czynny udział w...
He / she always takes an active role in… .
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
His / her main responsibilities were…
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
His / her weekly tasks involved…
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Usada para avaliar um candidato positivamente
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Usada para avaliar positivamente um candidato
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Usada para avaliar positivamente um candidato
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Usada para avaliar negativamente um candidato
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva