Húngaro | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Szanowny Panie,
Tisztelt Uram!
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Szanowna Pani,
Tisztelt Hölgyem!
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Szanowni Państwo,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Szanowni Państwo,
Tisztelt Uraim!
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Szanowni Państwo,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Szanowny Panie,
Tisztelt Smith Úr!
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Szanowna Pani,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Szanowna Pani,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Szanowna Pani,
Tisztelt Smith Asszony
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Znam ... od... i jako... w...
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
...wyróżniał/-a się...
...megkülönböztette magát a ...
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
A legnagyobb erőssége a ...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
... kreatív problémamegoldó
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
...posiada wiele różnych umiejętności.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Jól kezeli a felelősséget is.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
... posiada szeroką wiedzę...
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
Zawsze bierze czynny udział w...
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Usada para avaliar um candidato positivamente
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Usada para avaliar positivamente um candidato
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Usada para avaliar positivamente um candidato
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Usada para avaliar negativamente um candidato
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Usada para encerrar uma carta de referência positiva