Francês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Szanowny Panie,
Monsieur,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Szanowna Pani,
Madame,
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Szanowni Państwo,
Madame, Monsieur,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Szanowni Państwo,
Madame, Monsieur
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Szanowni Państwo,
Aux principaux concernés,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Szanowny Panie,
Monsieur Dupont,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Szanowna Pani,
Madame Dupont,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Szanowna Pani,
Mademoiselle Dupont,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Szanowna Pani,
Madame Dupont,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Z przyjemnością udzielę referencji ...
C'est avec plaisir que je recommande...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Znam ... od... i jako... w...
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
...wyróżniał/-a się...
... se distingue par...
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Sa qualité principale est ...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
...posiada wiele różnych umiejętności.
Il/elle possède une large palette de compétences.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Il/elle communique ses idées clairement.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
... posiada szeroką wiedzę...
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
Zawsze bierze czynny udział w...
Il/elle participe activement dans...
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Ses principales fonctions consistaient en...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Usada para avaliar um candidato positivamente
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Usada para avaliar positivamente um candidato
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
Usada para avaliar positivamente um candidato
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Usada para avaliar negativamente um candidato
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva