Espanhol | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Szanowny Panie,
Distinguido Señor:
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Szanowna Pani,
Distinguida Señora:
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Szanowni Państwo,
Distinguidos Señores:
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Szanowni Państwo,
Apreciados Señores:
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Szanowni Państwo,
A quien pueda interesar
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Szanowny Panie,
Apreciado Sr. Pérez:
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Szanowna Pani,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Szanowna Pani,
Apreciada Srta. Pérez:
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Szanowna Pani,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Puedo recomendar abiertamente a X...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Znam ... od... i jako... w...
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
...wyróżniał/-a się...
X se distinguió por su...
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Su más considerable talento es...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
...posiada wiele różnych umiejętności.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
... posiada szeroką wiedzę...
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
Zawsze bierze czynny udział w...
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Sus principales responsabilidades fueron...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Sus tareas diarias involucraban...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Usada para avaliar um candidato positivamente
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Usada para avaliar positivamente um candidato
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Usada para avaliar positivamente um candidato
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Usada para avaliar negativamente um candidato
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva