Alemão | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Szanowny Panie,
Sehr geehrter Herr,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau,
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Szanowny Panie,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Znam ... od... i jako... w...
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
...wyróżniał/-a się...
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
...posiada wiele różnych umiejętności.
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
... posiada szeroką wiedzę...
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
Zawsze bierze czynny udział w...
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Usada para avaliar um candidato positivamente
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Usada para avaliar positivamente um candidato
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
Usada para avaliar positivamente um candidato
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Usada para avaliar negativamente um candidato
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva