Romeno | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Dear Sir,
Stimate Domn,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Dear Sir / Madam,
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dear Sirs,
Stimați Domni,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
To whom it may concern,
În atenția cui este interesat,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Dear Miss Smith,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
I am delighted to be called upon as a reference for…
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
...distinguished himself / herself by…
... s-a distins prin.... .
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
His / her greatest talent is / lies in…
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
He / she is a creative problem-solver.
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
He / she has a broad range of skills.
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
He / she communicates his / her ideas clearly.
... își comunică ideile clar și univoc.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
He / she handles responsibility well.
... face față cu ușurință responsabilităților.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
He / she always takes an active role in… .
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
His / her main responsibilities were…
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
His / her weekly tasks involved…
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
Usada para avaliar um candidato positivamente
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
Usada para avaliar positivamente um candidato
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
Usada para avaliar positivamente um candidato
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
Usada para avaliar negativamente um candidato
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva