Polonês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Dear Sir,
Szanowny Panie,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Dear Madam,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
I am delighted to be called upon as a reference for…
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Znam ... od... i jako... w...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
...distinguished himself / herself by…
...wyróżniał/-a się...
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
His / her greatest talent is / lies in…
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
He / she is a creative problem-solver.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
He / she has a broad range of skills.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
He / she communicates his / her ideas clearly.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
He / she handles responsibility well.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
... posiada szeroką wiedzę...
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
He / she always takes an active role in… .
Zawsze bierze czynny udział w...
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
His / her main responsibilities were…
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
His / her weekly tasks involved…
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Usada para avaliar um candidato positivamente
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Usada para avaliar positivamente um candidato
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Usada para avaliar positivamente um candidato
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Usada para avaliar negativamente um candidato
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva