Húngaro | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dear Sirs,
Tisztelt Uraim!
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
To whom it may concern,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Dear Mrs. Smith,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
I am delighted to be called upon as a reference for…
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
...distinguished himself / herself by…
...megkülönböztette magát a ...
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
His / her greatest talent is / lies in…
A legnagyobb erőssége a ...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
He / she is a creative problem-solver.
... kreatív problémamegoldó
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
He / she has a broad range of skills.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
He / she communicates his / her ideas clearly.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
He / she handles responsibility well.
Jól kezeli a felelősséget is.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
He / she always takes an active role in… .
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
His / her main responsibilities were…
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
His / her weekly tasks involved…
Heti feladatai magába foglalták a ...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Usada para avaliar um candidato positivamente
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Usada para avaliar positivamente um candidato
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Usada para avaliar positivamente um candidato
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Usada para avaliar negativamente um candidato
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Usada para encerrar uma carta de referência positiva